Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CANYON BICYCLES GMBH

1. Všeobecně, okruh zákazníků, jazyk

(1) Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby na základě objednávek našich zákazníků přes náš online shop www.canyon.com, (dále nazýván „e-shop“), včetně objednávek telefonem, e-mailem, faxem nebo poštou podléhají těmto Všeobecným obchodním podmínkám. Dále platí tyto Všeobecné obchodní podmínky i pro prodej v našem showroomu, pokud následující ustanovení nejsou specificky určeny pro dálkový prodej.

(2) Nabídka výrobků v našem e-shopu je orientována stejnou měrou na spotřebitele a podnikatele,
avšak pouze na koncové odběratele. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek, (i) je
spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavře smlouvu za účelem, který se netýká ani komerční, ani samostatné profesní činnosti (§ 13 Občanského zákoníku – BGB) a (ii) „podnikatelem“ je fyzická nebo právnická osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, která uzavřením smlouvy vykonává svou komerční nebo samostatnou profesní činnost (§ 14 odst. 1 BGB).

(3) Obchodní podmínky zákazníka se neaplikují, i když by nebyly v některých případech v rozporu s těmi našimi.

2. Uzavření smlouvy

(1) Naše nabídky v e-shopu, v katalozích a v našem showroomu jsou nezávazné.

(2) Zadáním objednávky v e-shopu (která vyžaduje předchozí registraci a přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek) učiní zákazník závaznou nabídku ke koupi dotyčného výrobku. Zákazník je nabídkou vázán 5 kalendářních dnů následujících po dni nabídky. Jsme oprávněni přijmout tuto nabídku během této lhůty.

(3) Neprodleně po příchodu nabídky pošleme zákazníkovi potvrzení o obdržení nabídky, která neznamená přijetí nabídky. Nabídka je námi považovaná za přijatou, pokud napíšeme zákazníkovi (e-mailem), že nabídku přijímáme nebo odešleme zboží. Kupní smlouva se zákazníkem je realizována teprve naším přijetím.

(4) Každý zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn nabídku stornovat podle speciálního poučení o stornu a vrácení, které mu bude sděleno společně s potvrzením o obdržení jeho nabídky, a zboží poslat zpět.

(5) Poptává-li zákazník opravu, měl by se k eliminaci zbytečně dlouhých prostojů zákaznických kol do dvou týdnů po obdržení požadovaného předběžného rozpočtu vyjádřit, zda naši nabídku přijímá nebo odmítá. Pokud se zákazník do dvou týdnů nevyjádří, poskytneme mu ještě přiměřenou dodatečnou lhůtu jeden týden. Po uplynutí této lhůty bez vyjádření ze strany zákazníka vycházíme z toho, že naše nabídka byla odmítnuta, a v tomto případě odešleme výrobek zpět na náklady zákazníka. Na to zákazníka rovněž ještě jednou upozorníme zvlášť s uvedením naší dodatečné lhůty.

3. Ceny a platba

(1) Naše ceny zahrnují zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty, ne však náklady na expedici. Ceny pro státy mimo EU nezahrnují DPH (kromě Austrálie a Nového Zělandu). Cla a podobné poplatky hradí zákazník.

(2) Pokud není výslovně dohodnuto něco jiného, dodáváme pouze oproti platbě předem (způsobem uvedeným na objednacím formuláři) oproti faktuře (která bude zaslána e-mailem a může být také zaslána v naší zásilce). Na přání zákazníka, které je třeba uvést v objednacím formuláři, vydáme zboží také oproti platbě fakturované částky v našich obchodních prostorách v Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.

(3) Zákazníkovi nepřináleží právo na vzájemné vyúčtování nebo retenční právo, pokud není vzájemná pohledávka nepopíratelná nebo není pravomocně stanovena.

4. Zaslání zboží

(1) Zboží odešleme nejpozději v termínu expedice uvedeném při objednávání na příslušné straně
nabídky (den předání zboží námi na spediční firmu) zákazníkovi, přičemž tento termín je pouze
přibližný, a může být překročen až o dva pracovní dny. Není-li uveden žádný termín expedice, bude zboží označené „ZE SKLADU“ odesláno nejpozději pátý pracovní den (s výjimkou odprodeje
přípustného podle odstavce 2) a všechno ostatní zboží do tří týdnů. Tato lhůta rozhodující pro určení termínu expedice začíná běžet, dnem příchodu kompletní kupní ceny (včetně daně z obratu a nákladů na expedici).

(2) Je-li zboží při odevzdání nabídky zákazníkem v e-shopu označené jako „ZE SKLADU“, budeme zboží držet na skladě po dobu pěti pracovních dnů po našem přijetí nabídky; pokud během této doby nám platba nepřijde, jsme kdykoliv oprávnění zboží odprodat. V tomto případě proběhne odeslání během uvedené lhůty pěti pracovních dnů pouze do vyprodání zboží. Jinak je pro odeslání považována za dohodnutou lhůta tři týdny od příchodu platby.

(3) V případě, že náš dodavatel zboží, které nebylo zákazníkem při objednávce na straně nabídky v eshopu označené jako „ZE SKLADU“ nebo bylo odprodáno podle odstavce 2, nám nedodá včas, prodlužuje se lhůta rozhodující jinak podle odstavce 1 a 2 až do dodávky naším dodavatelem o plus dva pracovní dny, maximálně však o období tří týdnů. Předpokladem pro prodloužení lhůty je, že zboží neprodleně doobjednáme a že jsme nezavinili zpoždění dodávky naším dodavatelem.

(4) Pokud nebylo možno dodat nebo dodat včas zboží z některého z důvodů uvedených v odstavci 3, oznámíme to neprodleně zákazníkovi. V těchto případech si se zákazníkem dohodneme termín dodání individuálně. Nebude-li zboží v dohledné době u našeho dodavatele k dispozici, jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. V případě odstoupení zákazníkovi neprodleně vrátíme všechny platby, které nám přišly. Zákonná práva zákazníka kvůli zpoždění dodávky nebudou výše uvedeným ustanovením dotčena, přičemž zákazník může požadovat náhradu škody pouze podle zvláštního ustanovení článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pokud nelze zboží trvale dodat, upustíme od prohlášení o přijetí objednávky. Smlouva se v tomto případě nerealizuje.

(5) Pokud bychom nedodrželi termín dodávky, tak nám může zákazník stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než jeden týden.

(6) Jsme oprávněni provést dílčí dodávky výrobků z objednávky, které lze používat odděleně, přičemž zvýšené náklady na expedici, které tím vzniknou, poneseme my.

(7) Je-li se zákazníkem dohodnut termín vyzvednutí a zákazník termín nedodrží, bude zákazníkovi stanovena přiměřená dodatečná lhůta jeden týden, a po uplynutí této lhůty si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Na to zákazníka rovněž ještě jednou upozorníme zvlášť s uvedením naší dodatečné lhůty.

5. Expedice, pojištění a přechod rizik

(1) Kola Canyon jsou plně smontována a seřízena kvalifikovanými techniky v naší výrobě. Specifické komponenty (kola, sedlovka, pedály, řídítka) jsou demontována kvůli bezpečnosti při samotné přepravě. Z tohoto důvodu musí zákazník namontovat tyto komponenty po doručení svého kola. Písemný návod, jak přimontovat kola, sedlovku, pedály a řídítka je, stejně jako potřebné nářadí, součástí zásilky s kolem. Dále je pak na webových stránkách Canyon dostupné video, vysvětlující, jak usadit všechny části po doručení. Pokud je to třeba, je dostupná i Canyon servisní linka pro pomoc při montáži.

(2) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, určujeme přiměřený způsob expedice a přepravní společnost podle našeho uvážení. Když je zákazníkem spotřebitel, riziko expedice neseme my.

(3) My jsme odpovědní pouze za včasné a řádné odevzdání zboží přepravní společnosti a
neodpovídáme za zpoždění způsobené přepravní společností. Délka expedice uvedená v e-shopu je proto nezávazná.

(4) Je-li zákazníkem spotřebitel, přechází riziko případného zániku, případného poškození nebo
případné ztráty dodaného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy bylo zboží zákazníkovi vydodáno nebo kdy se zákazník dostane do prodlení s přijetím. Ve všech ostatních případech přechází riziko na zákazníka vydodáním zboží přepravní společnosti.

(5) Náklady na expedici nese kupující. Zahrnují náklady na námi uzavřené přepravní pojištění proti běžným rizikům při přepravě. Příslušné náklady na expedici bude mít zákazník uvedené v objednacím formuláři.

(6) Zákazník je povinen v případě storna nést pravidelné náklady na zpětné odeslání tehdy, když
dodané zboží odpovídá objednanému a když cena odesílaného předmětu nepřesáhne částku 40,00
EUR nebo když zákazník v případě vyšší ceny předmětu v okamžiku storna ještě neprovedl protislužbu nebo smluvně dohodnutou dílčí platbu.

6. Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si právo na vlastnictví námi dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny
(včetně daně z obratu a nákladů na expedici) dotyčného zboží.

7. Záruka, garance, právo na vrácení

(1) Je-li dodané zboží postiženo věcnou vadou, může zákazník od nás nejdříve požadovat odstranění závady nebo dodávku bezvadného zboží.

(2) Můžeme kupujícímu odmítnout zvolený druh náhradního plnění, pokud je to možné jen
s nepoměrnými náklady.

(3) Pokud selže náhradní plnění podle článku 7 nebo je pro zákazníka neúnosné nebo my náhradní plnění odmítneme, je zákazník vždy podle pravidel aplikovatelného práva oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, snížit kupní cenu nebo požadovat náhradu škody nebo náhradu svých zbytečných nákladů. Pro nároky zákazníka na náhradu škody platí kromě toho zvláštní ustanovení článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(4) Zákonná záruční lhůta činí dva roky od dodání. V případě použitého zboží, které bylo používáno, udržováno a repasováno podle pokynů výrobce, činí zákonná záruka jeden rok, pokud je zákazníkem spotřebitel.

(5) Kromě zákonné záruky poskytujeme našim zákazníkům dobrovolně od modelového roku 2008
záruku v délce celkem 6 let od termínu dodání (pro dřívější modelové roky 5 let) na rámy Canyon, vidlice Canyon závodních a triatlonových kol, jakož i na rámy horských kol, vždy s výjimkou uložení a pružících jednotek, jakož i s výjimkou poškození laku/eloxování.

(6) Bez omezení zákonných záručních práv zákazníka platí pro námi dobrovolně poskytovanou záruku následující další podmínky:

(i) Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, příp. použitím k jinému než
určenému účelu podle oblastí použití vyobrazených na naší webové stránce pro příslušný produkt, jako například:

  • zanedbávání výrobku (nedostatečná péče a údržba celého kola nebo jeho částí podle instrukcí jednotlivých výrobců komponent);
  • změny na rámu nebo na vidlici (např. rytí nebo lakování);
  • namontování a předělávání dalších, námi výslovně neschválených komponent, nebo výměna námi při dodávce zabudovaných komponent za komponenty nestejného druhu
  • pád;
  • nadměrné zatížení;
  • skoky; nebo
  • nadměrné namáhání jiného druhu.


(ii) Vyhrazujeme si právo opravit vadné rámy a vidlice nebo je vyměnit za příslušný následující model.

(iii) Je-li potřeba rám a/nebo vidlice vyměnit, podle dostupnosti je nahrazujeme ve stejné barvě,
v případě nedostupnosti si však vyhrazujeme právo vyměnit je za jinou barvu.

(iv) Náš záruční servis nezahrnuje žádné další služby (jako např. náklady na montáž a transport), ani případné další náklady na montáž nebo materiál, pokud se model mezitím změnil. Tyto náklady musí v rámci naší dobrovolné záruky nést zákazník.

(v) Naše dobrovolná záruka platí pouze pro prvního kupce našeho výrobku.

(7) Vedle zákonného práva na storno, o kterém Vás poučíme zvlášť, poskytujeme našim zákazníkům dobrovolně právo na vrácení zboží v délce 30 dnů. Lhůta pro vrácení začíná běžet příchodem zboží zákazníkovi a je ukončena včasným vrácením zboží nám do 30 dnů. Zákonné právo na storno zůstává nedotčeno.

Zákonné právo na storno zůstává nedotčeno.

8. Ručení

(1) Naše ručení za nedbalost (vyjma hrubé nedbalosti) je v případě zpoždění dodávky omezeno na částku (10)% příslušné kupní ceny (včetně daně z obratu).

(2) Neručíme (z jakéhokoliv právního důvodu) za škody, které nelze podle druhu dané zakázky a zboží a při normálním používání zboží typicky očekávat. Výše uvedené omezení ručení neplatí v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

(3) Nároky zákazníka na náhradu škody kvůli zjevným věcným vadám dodaného zboží jsou vyloučeny, nebude-li nám závada oznámena ve lhůtě do dvou týdnů po dodání zboží.

(4) Omezení tohoto článku 8 neplatí pro naše ručení pro garantované vlastnosti ve smyslu § 444
Občanského zákoníku, ohledně ohrožení života, zdraví nebo úrazů nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

9. Ochrana osobních údajů

(1) Můžeme zpracovávat a ukládat data týkající se příslušných kupních smluv, pokud je to potřeba pro provedení a realizaci kupní smlouvy, a tato data uchovávat tak dlouho, jak jsme na základě zákonných předpisů povinni.

(2) Bez výslovného souhlasu zákazníka také nebudeme poskytovat osobní údaje zákazníka třetím
subjektům, vyjma situací, kdy jsme ze zákona povinni tyto údaje vydat.

(3) Statistický průzkum, předávání nebo jiné zpracování osobních údajů zákazníka k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v tomto článku 9, nemáme dovoleny.

10. Aplikovatelné právo

(1) Kupní smlouva mezi námi a zákazníkem podléhá s výhradou povinných předpisů mezinárodnímu
soukromému právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní kupní smlouvě.