Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser af Canyon Bicycles GmbH

1. Generelt, kundekreds, sprog

(1) Alle tilbud, købekontrakter, leverancer og servicer på grund af kundernes bestillinger via vores Online Shop www.canyon.com, (efterfølgende vores ”Webshop”), inklusive bestillinger på telefonen, via e-mail, fax eller post er undergivet disse almindelige forretningsbetingelser. Desuden gælder de almindelige forretningsbetingelser også for salg i vores showroom såfremt de efterfølgende regler ikke specielt er relateret til fjernsalget.

(2) Produkttilbudet i vores Webshop retter sig såvel mod forbrugere og virksomheder, men kun mod slutforbrugere. Til formål af disse almindelige forretningsbetingelser, (i) er en forbruger enhver fysisk person, som afslutter kontrakten til et formål, som hverken er relateret til en erhvervsvirksomhed eller et selvstændigt arbejde (§ 13 af de tyske lovbestemmelser – BGB) og (ii) er en ”Entreprenør” en fysisk person eller juridisk person eller et selvejende personselvskab, som ved afslutning af kontrakten handler som en erhvervsvirksomhed eller på grund af et selvstændigt arbejde (§ 14 stk. 1 BGB).

(3) Kundernes forretningsbetingelser anvendes ikke, selvom vi ikke gør indsigelser i enkelte tilfælde imod disse betingelser.

2. Indgåelse af en aftale

(1) Tilbuddene i vores Webshop, i kataloger og i vores showroom er ikke bindende.

(2) Ved at bestille i vores Webshop (som kræver en forudgående registrering og accept af de
almindelige forretningsbetingelser) afgiver kunden et bindende tilbud om at købe det pågældende
produkt. Kunden er bundet til tilbudet til for 5 Arbejdsdage efter tilbudet blev afgivet. Vi har retten til at acceptere tilbudet indenfor denne tidsperiode.

(3) Straks efter tilbudet indgår, sender vi en bekræftelse om modtagelsen af tilbudet som ikke er en accept af tilbudet. Først, hvis vi erklærer vores accept overfor kunden (via e-mail)
med oplyst pris i det pågældende lands valuta og jf. det pågældende lands momsregler eller fremsender varerne, gælder tilbudet som accepteret. Købekontrakten med kunden kommer først i stand med vores accept.

(4) I henhold til de særlige oplysninger om kundens fortrydelsesret, som kunden oplyses om sammen med bekræftelsen om modtagelsen af tilbudet, har hver kunde, som er en forbruger, ret til at fortryde og returnere varerne.

(5) Hvis kunden forespørger reparationer og for at undgå lange ståtider af kundecykler, skal kunden indenfor to uger efter modtagelse af det forespurgte overslag acceptere eller afvise tilbudet. Erklærer kunden sige ikke indenfor to uger, får kunden en yderligere frist på en uge til at svare. Hvis denne frist udløber uden en erklæring af kunden, går vi ud fra at vores tilbud blev afvist og returnerer produktet til kunden på kundens regning. Derefter henviser vi kunden en gang til og separat om den yderligere frist.

3. Priser og betaling

(1) Vores priser inkluderer den for det givne lands gældende momssats, men ikke forsendelsesomkostningerne. Priser i ikke EU lande (ekskl. Australien og New Zealand) er ikke inkluderet moms. Alle toldafgifter og lignende afgifter betales af kunden. Der tages forbehold for trykfejl, forkert afbillede produkter, fejl i specifikationer samt udsolgte varer på hjemmesiden. Priser og specifikationer på cykler, tilbehør m.m. kan ændres uden varsel.

(2) Såfremt der ikke udtrykkeligt blev aftalt noget andet, leverer vi kun imod forudbetaling (på den måde som angives på bestillingsformularen) efter regning/faktura (som sendes via e-mail og også kan være inkluderet i vores accept). Efter kundens ønske, som angives på bestillingsformularen, leverer vi varerne også imod betaling af regningen i vores forretning i Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.

(3) Såfremt modkrav ikke er ubestridt eller retskraftig konstateret, har kunden ingen tilbageholdelses- eller modregningsret.

4. Forsendelse af varen

(1) Vi fremsender varen til kunden senest til forsendelses tidspunktet (dagen hvor vi afleverer varen til postordrevirksomheden), som ved bestillingen vises på den pågældende tilbudsside, hvorved dette tidspunkt kun gælder omtrent og må overskrides op til to arbejdsdage. Hvis et forsendelses tidspunkt ikke angives, fremsendes varer som er mærket med ”TIL LEVERING FRA LAGER” senest den femte arbejdsdag (forbeholdt et tilladt indsalg/udsalg iht. styk 2) og alle andre varer indenfor tre uger. Den til forsendelses tidspunktet afgørende frist starter respektive på den dag hvor den samlede købspris (inklusive moms og forsendelsesomkostninger) modtages.

(2) Hvis varen ved tilbudet af kunden er mærket som ”TIL LEVERING FRA LAGER” i vores Webshop, opbevarer vi varen indenfor et tidsrum på fem arbejdsdage efter vores accept af tilbudet på lageret; hvis vi ikke modtager betalingen indenfor denne tidsperiode, har vi ret til et indsalg/udsalg af varen. I dette tilfælde fremsende varen kun indenfor den nævnte frist på fem arbejdsdage, sålænge varen stadig er på lageret. Til forsendelsen gælder ellers en frist på tre uger fra modtagelse af betalingen som aftalt.

(3) I det tilfælde, at vores leverandør ikke leverer varer til os i ret tid, varer som ved kundens bestilling på tilbudssiden i vores Webshop ikke var mærket som ”TIL LEVERING FRA LAGER” eller som iht. stk. 2 blev videresolgt , forlænges den iht. styk 1 og 2 gældende frist til leverancen igennem vores leverandør plus to arbejdsdage, men højst til en tidsperiode på tre uger. Forudsætning for denne fristforlængelse er, at vi straks bestiller varerne og at vi ikke er ansvarlige for forsinkelsen af leverancen fra vores leverandør.

(4) Hvis varen ikke kan leveres, eller ikke kan leveres i tide på grund af de i styk 3 nævnte grunde, oplyser vi kunden omgående. I dette tilfælde aftaler vi med kunden et individuelt tidspunkt for leverancen. Hvis varen ikke kan fås fra vores leverandør indenfor en overskuelig tid, har vi ret til at fortryde kontrakten. I tilfælde af en fortrydelse erstatter vi kunden straks betalingerne. Kundernes rettigheder på grund af forsinkelse berøres ikke af denne regel. Kunden kan dog kun kræve skadeerstatning iht. styk 8 i disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis varen permanent ikke kan leveres, bortser vi fra en accepterklæring. I dette tilfælde kommer en kontrakt ikke til stande.

(5) Hvis vi ikke overholder tidspunktet for leverancen, skal kunden gives os en yderligere frist som ikke må underskride en uge.

(6) Ved produkter som blev registreret i en bestilling, men kan bruges separat, kan vi foretage
delleverancer, hvor vi så betaler for de yderligere forsendelsesomkostninger.

(7) Hvis der blev aftalt et tidspunkt til afhentning med kunden og kunden ikke overholder dette tidspunkt, giver vi kunden en rimelig, yderligere frist og forbeholder os retten til at fortryde kontrakten efter udløb af denne frist. Derefter henviser vi kunden en gang til og separat om den yderligere frist.

5. Forsendelse, forsikring og risikoovergang

(1) Canyon cyklerne er fuldt samlede og indstillet af kvalificerede teknikere i vores samlehaller.
Specifikke dele (hjul, sadelpind, styr og evt. pedaler) er afmonteret igen af sikkerhedsmæssige grunde, før cyklen afsendes. Kunden skal derfor blot montere disse dele, når han/hun modtager sin cykel. Skriftlig information vedr. korrekt montering af hjul, sadelpind, styr og pedaler, samt det nødvendige værktøj er inkluderet med cyklen. Derudover er der en video på Canyon websiden, der viser korrekt montering af nævnte dele. Hvis der er brug for yderligere hjælp vedr. monteringen, så er man velkommen til at kontakte Canyon Service center.

(2) Såfremt ikke andet er udtrykkeligt aftalt, bestemmer vi forsendelsesmåden og
transportvirksomheden efter vores rimelige afgørelse. Vi bærer risikoen ved forsendelsen, hvis kunden er en forbruger.

(3) Vi skylder kun den korrekte og rettidige aflevering af varen hos transportvirksomheden og er ikke ansvarlige for forsinkelser som skyldes transportvirksomheden. En forsendelsestid som angives i vores Webshop er derfor ikke bindende.

(4) Hvis kunden er en forbruger, går risikoen for en tilfældig annullering, en tilfældig beskadigelse eller et tilfældigt tab af varen over på kunden på det tidspunkt, hvor varen leveres til kunden eller kunden kommer i accept forsinkelse. I hvert andet tilfælde går risikoen over på kunden med leverancen til transportvirksomheden.

(5) Kunden skal betale for forsendelsesomkostningerne. Omkostningerne inkluderer en
transportforsikring, som vi afslutter imod de sædvanlige transportrisici. De tilsvarende
forsendelsesomkostninger angives på bestillingsformularen.

(6) I tilfælde af en fortrydelse skal kunden betale omkostningerne for returneringen, hvis de leverede varer svarer til de bestilte varer og hvis prisen af den returnerede vare ikke overstiger et beløb på 300 DKK, eller, ved en højere pris af varen, hvis kunden på tidspunktet af fortrydelsen endnu ikke har ydet gengæld eller betalt det aftalte afbetalingsbeløb.

6. Ejendomsforbehold

(1) Vi forbeholder os ejendom på de leverede varer indtil den fuldstændige betaling af købsprisen
(inklusive moms og forsendelsesomkostninger).

7. Garanti , ret til at returnere varen

(1) Hvis de leverede varer har en fejl, kan kunden først forlange afhjælp eller leverancen af fejlfrie varer.

(2) Vi kan nægte afhjælpning, hvis dette kun er muligt med urimelige omkostninger.

(3) Hvis afhjælpningen iht. styk 7 mislykkes eller er urimeligt for kunden eller hvis vi nægter
afhjælpningen, kan kunden fortryde kontrakten/aftalen, forlange en reducering af købsprisen eller
skadeerstatning eller en erstatning af kundens opbydelser/udgifter. Til kundens krav på skadeerstatning gælder desuden de særlige bestemmelser i styk 8 af de almindelige forretningsbetingelser.

(4) Reklamationsretten er gældende i to år regnet fra købsdatoen. I tilfælde af brugte varer, der er undersøgt eller vedligeholdt og renovereret jf. fabrikantens specifikationer, så er reklamationsretten gældende i et år, hvis kunden er er slutbrugeren.

(5) Ud over garantien ifølge loven, giver vi vores kunder frivilligt fra og med modelår 2008 en garanti på 6 år fra leveringsdato (for tidligere modelår 5 år) på Canyon rammer, Canyon forgafler på landevejs- og triatloncykler og ligeledes på mountainbikerammer, med undtagelse af lejer og andre sliddele, samt fejl og skader på lakering/anodisering.

(6) Uden indskrænkning af kundens garantikrav iht. loven, gælder for vores frivillige garantier yderligere betingelser:

(i) Garantien gælder ikke for skader pga. ukorrekt hhv. ikke hensigtsmæssig brug iht.
anvendelsesområderne, som nævnes på vores website for de pågældende produkter, som f.eks.

  • forsømmelse af produktet (utilstrækkelig pleje og vedligeholdelse;
  • forandringer på rammen eller forgaffel (f.eks. graveringer eller lakeringer;
  • Påmonteringer eller modificeringer af komponenter, som ikke udtrykkeligt blev godkendt af os, eller udskiftning af vores komponenter med andre, ikke godkendte, komponenter
  • styrt;
  • overbelastning;
  • hop; eller
  • overbelastninger i enhver form.


(ii) Vi forbeholder os ret til at reparere defekte rammer og forgafler eller at erstatte dem med tilsvarende nye modeller.

(iii) Ved nødvendige udskiftninger af rammer og/eller gafler, erstatter vi om muligt disse med den samme farve/årgang/model, vi forbeholder os dog retten at erstatte komponenter i en anden farve/årgang/model, hvis den oprindeligt købte komponent/ramme/forgaffel farve ikke længere er til rådighed.

(iv) Vores garantier omfatter ikke videregående ydelser (som f.eks. omkostninger for montage og transport) og eventuelle supplerende montage- eller omkostninger til kompatible komponenter/udstyrsdele/forgaffel/sadelpind m.m. som resultat af et rammemodel skift. Indenfor rammerne af vores frivillige garantier, skal disse omkostninger betales af kunden.

(v) Vores frivillige garantier gælder kun for produktets første køber og så længe den stadig er ejer.

(7) Foruden retten til fortrydelse, som vi oplyser kunden om separat, tilbyder vi vores kunder frivilligt 30 dage til at fortryde aftalen. Tidsfristen til returneringen/fortrydelse starter med modtagelse af varerne hos kunden og varetages af kunden ved en rettidig returnering indenfor 30 dage. Retten til fortrydelse iht. loven påvirkes ikke.

Retten til fortrydelse iht. loven påvirkes ikke.

8. Ansvar

(1) Vores ansvar for uagtsomhed (med undtagelse af grov uagtsomhed) er i tilfælde af en leverance forsinkelse begrænset til et beløb på maks.(10)% af den pågældende købspris (inklusiv moms).

(2) Vi hæfter ikke (lige meget af hvilken grund) for skader, som ifølge den pågældende ordre og varer og ved almindelig anvendelse af varen sædvanligvis ikke kan forventes. De nærværende begrænsninger af erstatningsansvaret gælder ikke i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

(3) Kundens skadeerstatningskrav på grund af øjensynlige fejl eller mangler på de leverede varer er udelukket, hvis kunden ikke anmelder fejlen eller manglen indenfor en frist på maksimalt to uger efter leverancen.

(4) Indskrænkningerne af styk 8 gælder ikke for ansvaret for de garanterede egenskaber iht.. loven (i Tyskland § 444 BGB), pga. af beskadigelse af livet, legeme eller sundheden eller iht. loven om produktansvar.

9. Databeskyttelse

(1) Vi må behandle og gemme dataene fra de pågældende købsaftaler såfremt det er nødvendigt til at udføre og afvikle købsaftalen og så længe vi ifølge lovene er forpligtet til at gemme dataene.

(2) Vi sender ellers heller ikke personrelaterede kundedata til tredje partier hvis kunden ikke samtykker, med mindre det kræves af lovene.

(3) Registrering, overførsel eller anden behandling af personrelaterede data fra kunden end til de i styk 9 nævnte formål, er forbudt.

10. Gældende ret

(1) Købeaftalen mellem os og kunden underligger, med forbehold af tvingende internationale civilretlige forskrifter, lovene i Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af CISG.