Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
Germany

캐니언 바이시클 코리아
경기도 광주시
오포읍 새말길
167번길 68
korea@canyon.com
한국 서비스센터:
월요일 부터 금요일 9.00am – 6.00pm
Phone: +82(0)31 698 2577

코블렌츠 쇼룸 - 오픈 시간:
월요일부터 금요일 10.00am – 7.00
토요일 9.00am – 6.00pm
(유럽기준시간)
info@canyon.com

서비스 센터(한국):
월요일  금요일 9.00am – 6.00pm
(한국 현지 시간)
전화: +82 (0)31 698 2577
Fax: +82 (0)31 8022 7518
info@canyon.com