Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CANYON BICYCLES GMBH

1. Všeobecne, okruh zákazníkov, jazyk

(1) Všetky ponuky, kúpne zmluvy, dodávky a služby na základe objednávok našich zákazníkov cez náš internetový obchod www.canyon.com, (ďalej „Internetový obchod“), vrátane objednávok telefonicky, emailom, faxom alebo poštou podliehajú týmto Všeobecným obchodným podmienkam. Okrem toho platia tieto Všeobecné obchodné podmienky aj pre predaj v našej predvádzacej miestnosti, pokiaľ nie sú nasledovné ustanovenia konkrétne zamerané na predaj na diaľku.

(2) Ponuka produktov v našom internetovom obchode je orientovaná rovnomerne na spotrebiteľov
a podnikateľov, avšak len na koncových odberateľov. Pre účely týchto Všeobecných obchodných
podmienok (i) je spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu za účelom, ktorý sa
nevzťahuje ako na jej priemyselnú, tak ani na samostatne zárobkovú činnosť (§ 13 BGB) a (ii)
„podnikateľom“ je každá fyzická a právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná vo veci jej priemyselnej alebo samostatne zárobkovej činnosti (§ 14 ods. 1 BGB).

(3) Obchodné podmienky zákazníka nie je možné aplikovať, hoci ich platnosť v konkrétnom prípade osobitne neodporuje.

2. Uzatvorenie zmluvy

(1) Naše ponuky v internetovom obchode, v katalógoch a v našej predvádzacej miestnosti sú nezáväzné.

(2) Zadaním objednávky v internetovom obchode (ktorá si vyžaduje predchádzajúcu registráciu a prijatie týchto Všeobecných obchodných podmienok) urobí zákazník záväznú ponuku na kúpu príslušného produktu. Zákazník je viazaný ponukou až do uplynutia 5 nasledovných kalendárnych dní odo dňa ponuky. V rámci tejto lehoty sme oprávnení prijať ponuku.

(3) Bezprostredne po obdržaní ponuky pošleme zákazníkovi potvrdenie o obdržaní ponuky, ktoré nepredstavuje prijatie ponuky. Ponuka sa nami považuje za prijatú až vtedy, keď zákazníkovi oznámime (emailom) prijatie ponuky alebo odošleme tovar. Kúpna zmluva sa uzatvára až našim prijatím ponuky.

(4) Každý zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený podľa ustanovenia osobitného poučenia o odvolaní a vrátení, ktoré mu bude oznámené spolu s potvrdením o obdržaní jeho ponuky, odvolať ponuku a vrátiť tovar.

(5) Ak zákazník požaduje opravu, tak do dvoch týždňov od prijatia požadovaného rozpočtu predpokladaných nákladov sa musí vyjadriť, či našu ponuku prijíma alebo odmieta, aby tak predišiel zbytočne dlhej čakacej lehote na bicykel. Ak sa zákazník nevyjadrí do dvoch týždňov, stanovíme mu primeranú dodatočnú lehotu v dĺžke jedného týždňa. Uplynutím tejto lehoty bez vyjadrenia zo strany zákazníka vychádzame z toho, že naša ponuka bola odmietnutá a v tomto prípade pošleme na náklady zákazníka produkt naspäť. Zákazníka na to ešte raz osobitne upozorníme našim stanovením dodatočnej lehoty.

3. Cena a platba

(1) Naše ceny sú vrátane zákonnej dane z pridanej hodnot, avšak nezahŕňajú prepravné náklady - ceny pre štáty mimo EU sú bez DPH (okrem Austrálie a Nového Zélandu). Clá a podobné poplatky znáša zákazník.

(2) Pokiaľ nie je výslovné dohodnuté inak, tovar dodávame len pri platbe vopred (spôsobom uvedeným na objednávkovom formulári) prípadne na faktúru (ktorá je posielaná emailom a môže byť zahrnutá aj v našej zásielke). Na základe požiadavky zákazníka, ktorá musí byť uvedená v objednávkovom formulári, dodáme tovar aj pri platbe fakturovanej sumy v našich obchodných priestoroch na Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.

(3) Zákazníkovi neprislúcha žiadne právo na kompenzáciu ani zádržné právo, pokiaľ nie je protipohľadávka považovaná za nespornú alebo právoplatnú.

4. Odoslanie tovaru

(1) Tovar odošleme zákazníkovi najneskôr k dátumu odoslania (deň odovzdania tovaru prepravnej
spoločnosti), ktorý je uvedený pri objednávke na príslušnej strane ponuky, pričom tento platí len
približne a preto smie byť prekročený až o dva pracovné dni. Pokiaľ nie je uvedený žiaden dátum
odoslania, všetky tovary označené ako „ZO SKLADU“ budú odoslané najneskôr na piaty pracovný deň (s výhradou povoleného odpredaja podľa odseku 2) a všetky ostatné tovary do troch týždňov. Táto lehota, ktorá je rozhodujúca pre stanovenie dátumu odoslania, začína v deň prijatia úplnej kúpnej ceny (vrátane DPH a prepravných nákladov).

(2) Ak je pri odovzdaní ponuky zákazníka tovar v internetovom obchode označený ako „ZO SKLADU“, po prijatí ponuky budeme držať tovar na sklade v lehote piatich pracovných dní. Pokiaľ v priebehu tejto lehoty neobdržíme platbu, sme kedykoľvek oprávnení k odpredaju tovaru. V tomto prípade sa zaslanie uskutoční v rámci uvedenej lehoty piatich pracovných dní len do vypredania zásob. V opačnom prípade sa pre zasielanie považuje za dohodnutú lehota troch týždňov od prijatia platby.

(3) V prípade, že náš dodávateľ nám včas nedodá tovar, ktorý pri objednávke zákazníkom na
ponukovej stránke internetového obchodu nebol označený ako „ZO SKLADU“ alebo bol odpredaný
podľa odseku 2, predĺži sa lehota stanovená podľa odseku 1 a 2 až do naskladnenia našim
dodávateľom o dva pracovné dni, najviac však o tri týždne. Predpokladom pre toto predĺženie lehoty je, že tovar sme bezodkladne objednali a nie sme zodpovední za oneskorenie dodávky našim dodávateľom.

(4) Pokiaľ z dôvodov uvedených v odseku 3 nie je možné tovar dodať alebo ho dodať včas, zákazníkovi to bezodkladne oznámime. V takýchto prípadoch sa so zákazníkom individuálne dohodneme ohľadom dátumu dodania. Ak nie je tovar u nášho dodávateľa v dohľadnej dobe dostupný, sme oprávnení k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia zákazníkovi bezodkladne vrátime ním uhradené platby. Zákonné práva zákazníka v dôsledku omeškania dodania nebudú predchádzajúcim ustanovením dotknuté, pričom zákazník môže požadovať náhradu škody len podľa osobitného ustanovenia bodu 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ tovar nie je možné trvalo dodať, upúšťame od vyhlásenia o prijatí. Zmluva v tomto prípade nebude uzatvorená.

(5) V prípade, že nedodržíme dátum dodania, zákazník nám musí poskytnúť primeranú dodatočnú
lehotu, ktorá nesmie prekročiť jeden týždeň.

(6) Sme oprávnení k čiastkovým dodávkach samostatne použiteľných produktov zahrnutých v jednej objednávke, pričom znášame dodatočné prepravné náklady, ktoré týmto vznikli.

(7) Ak bol s klientom dohodnutý dátum prevzatia a klient tento termín nedodrží, poskytneme
zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu v trvaní jedného týždňa a po uplynutí tejto lehoty si
vyhradzujeme právo na odstúpenie od zmluvy. Zákazníka na to ešte raz osobitne upozorníme
poskytnutím dodatočnej lehoty.

5. Zasielanie, poistenie a prechod nebezpečenstva

(1) Bicykle Canyon sú plne zmontované a nastavené kvalifikovanými techniky v našej výrobe.
Špecifické komponenty (kolesá, sedlovka, pedále, riadidlá) sú demontované kvôli bezpečnosti pri
samotnej preprave. Z tohto dôvodu musí zákazník namontovať tieto komponenty po doručení svojho bicykla. Písomný návod, ako primontovať kolesá, sedlovku, pedále a riadidlá je, rovnako ako potrebné náradie, súčasťou zásielky s bicyklom. Ďalej je potom na webových stránkach Canyon dostupné video, vysvetľujúce, ako usadiť všetky časti po doručení. Ak je to potrebné, je dostupná aj Canyon servisná linka pre pomoc pri montáži.

(2) Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, primeraný spôsob zasielania a prepravnú spoločnosť
určujeme podľa nášho primeraného uváženia. Ak je zákazník spotrebiteľom, riziko spojené so
zasielaním znášame my.

(3) Sme viazaní len včasným a riadnym dodaním tovaru prepravnej spoločnosti a za oneskorenia
spôsobené prepravnou spoločnosťou nenesieme zodpovednosť. Dodacia lehota uvedená v
internetovom obchode je preto nezáväzná.

(4) Ak je zákazník spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia, náhodného
poškodenia alebo náhodnej strany dodávaného tovaru na zákazníka v tom časovom okamihu, kedy je tovar dodaný zákazníkovi alebo ak sa zákazník oneskorí s prijatím. Vo všetkých ostatných prípadoch prechádza nebezpečenstvo s dodaním tovaru prepravnej spoločnosti na zákazníka.

(5) Prepravné náklady znáša kupujúci. Zahŕňajú náklady za prepravné poistenie proti bežným
prepravným rizikám, ktoré sme uzatvorili. Príslušné prepravné náklady budú zákazníkovi uvedené v objednávkovom formulári.

(6) V prípade odvolania znáša zákazník pravidelné náklady za spätnú zásielku, ak doručený tovar
zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 eur alebo ak zákazník v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte neposkytol protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku.

6. Výhrada vlastníctva

(1) Vyhradzujeme si právo vlastníctva na nami dodaný tovar až do úplného zaplatenie kúpnej ceny
(vrátane DPH a nákladov na zaslanie) za príslušný tovar.

7. Ručenie, záruka, právo na vrátenie

(1) Ak dodaný tovar vykazuje vecný nedostatok, zákazník od nás môže najprv požadovať odstránenie nedostatku alebo dodanie bezchybného tovaru.

(2) Druh dodatočného plnenia, ktorý si kupujúci zvolil, môžeme odmietnuť, ak je tento možný len
s nepomernými nákladmi.

(3) Pokiaľ sa dodatočné plnenie podľa bodu 7 nepodarí alebo je pre zákazníka neakceptovateľné alebo dodatočné plnenie odmietneme, zákazník je podľa miery aplikovateľného práva oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, požadovať zníženie kúpnej ceny alebo požadovať náhradu škody alebo náhradu zbytočných výdavkov. Pre nároky zákazníka na náhradu škody okrem toho platia osobitné ustanovenia bodu 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

(4) Zákonná záručná lehota je dva roky od dodania. V prípade použitého tovaru, ktorý bol používaný, udržiavaný a repasovaný podľa pokynov výrobca, je zákonná záruka jeden rok, ak je zákazníkom spotrebiteľ.

(5) Okrem zákonnej záruky dobrovoľne poskytujeme našim zákazníkom od modelového roku 2008
celkovú záruku 6 rokov od termínu dodania (pre skoršie modelové roky 5 rokov) na rámy Canyon,
vidlice pretekárskych a triatlonových bicyklov Canyon, ako aj na rámy horských bicyklov, avšak s výnimkou ložísk a tlmičov, ako aj poškodenia lakovania/anodizácie.

(6) Bez obmedzenia zákonných záručných práv zákazníka platia pre nami dobrovoľne poskytnutú
záruku nasledovné dodatočné podmienky:

(i) Záruka neplatí pre škody spôsobené neprimeraným používaním alebo používaním mimo určeného účelu podľa oblastí použitia pre príslušný produkt, ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke, ako napr.

  • nedbalosť o produkt (nedostatočná starostlivosť a údržba celého bicykla alebo jeho častí podľa inštrukcií jednotlivých výrobcov komponentov);
  • úpravy rámu alebo vidlice (napr. gravírovanie alebo lakovanie;
  • pridávanie a prestavovanie dodatočných komponentov, ktoré sme výslovne neschválili, alebo výmena komponentov, ktoré sme namontovali pri dodávke, za odlišné komponenty
  • pád;
  • preťaženie;
  • skoky; alebo
  • nadmerné zaťaženie iného druhu.


(ii) Vyhradzujeme si právo na opravu rámov alebo vidlíc alebo ich výmenu za príslušný nasledovný model.

(iii) V prípade potrebnej výmeny rámov a/alebo vidlíc tieto vymieňame podľa dostupnosti za rovnakú farbu. V prípade nedostupnosti si však vyhradzujeme právo výmeny za inú farbu.

(iv) Naše záručné plnenia nezahŕňajú žiadne ďalšie plnenia (ako napr. náklady na montáž a prepravu) a prípadne dodatočné montážne alebo materiálové náklady v dôsledku zmeny modelu, ku ktorej medzičasom došlo. Tieto náklady znáša zákazník v rámci našej dobrovoľnej záruky.

(v) Naša dobrovoľná záruka platí len pre zákazníkov, ktorí kupujú produkt po prvýkrát.

(7) Okrem zákonného práva na odvolanie, o ktorom budete osobitne poučení, dobrovoľne
vyhradzujeme našim zákazníkom právo na vrátenie v lehote 30 dní. Lehota na vrátenie začína plynúť od dodania tovaru zákazníkovi a zostáva zachovaná do včasného vrátenia tovaru do 30 dní. Zákonné právo na odvolanie zostáva nedotknuté.

Zákonné právo na odvolanie zostáva nedotknuté.

8. Ručenie

(1) Naše ručenie pri nedbalosti (okrem hrubej nedbalosti) je v prípade omeškania dodávky obmedzené na sumu vo výške (10) % príslušnej kúpnej ceny (vrátane DPH).

(2) Neručíme (bez ohľadu na to z akého právneho dôvodu) za škody, ktoré podľa druhu príslušnej
zákazky a tovaru a pri normálnom používaní tovaru nie sú bežne očakávané. Uvedené obmedzenia ručenia neplatia v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti.

(3) Nároky zákazníka na náhradu škody v dôsledku viditeľného vecného nedostatku dodaného tovaru sú vylúčené, pokiaľ nám nedostatok neoznámi v lehote dvoch týždňov od dodania tovaru.

(4) Obmedzenia tohto bodu 8 neplatia pre naše ručenie za zaručené vlastnosti kvality v zmysle § 444 BGB následkom ublíženia na živote, tele alebo zdraví alebo podľa zákona o ručení za výrobky.

9. Ochrana osobných údajov

(1) Osobné údaje týkajúce sa príslušných kúpnych zmlúv smieme spracovávať a ukladať, pokiaľ je to potrebné pre uskutočnenie a realizáciu kúpnej zmluvy a pokiaľ sme na základe zákonných predpisov povinní tieto údaje uchovávať.

(2) Bez výslovného súhlasu zákazníka neposkytneme tretím stranám ani iné osobné údaje zákazníka, s výnimkou prípadu, že sme k poskytnutiu údajom viazaní zákonom.

(3) Získavanie, poskytovanie alebo iné spracovávanie osobných údajov zákazníka na iné účely ako je uvedené v bode 9 nám nie je povolené.

10. Aplikovateľné právo

(1) Kúpna zmluva uzatvorená medzi nami a zákazníkom podlieha s výhradou kogentných noriem
medzinárodného súkromného práva právu Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením Viedenského
dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru OSN.