Generella regler och villkor

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FÖR CANYON BICYCLES GMBH

1. Allmänt, kundkrets, språk

(1) Alla erbjudanden, köpavtal, leveranser och tjänster på grund av beställningar av våra kunder genom vår online-shop www.canyon.com, (i följande kallat ”webbshop”), inklusive beställningar per telefon, epost, fax och per post underligger dessa allmänna affärsvillkor. Vidare gäller dessa allmänna affärsvillkor även för försäljning i vår showroom samt följande regler som inte är specifikt utriktade på fjärravsats.

(2) Produktutbudet i vår webbshop riktar sig både till förbrukar och företagare, dock endast till
slutanvändare. För syften av denna allmänna affärsvillkor, (i) är en förbrukare varje naturlig person som ingår detta avtal till ett syfte som varken kan räknas till din affärsmässiga eller din självständiga yrkesverksamhet (§ 13 av des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) och (ii) är en ”Företagare” en naturlig eller juridisk person eller ett rättskapabelt personföretag, som vid ingående av avtalet handlar i utövande av deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (§ 14 Abs. 1 BGB).

(3) Kundens affärsvillkor hittar ingen användning även om vi inte speciellt motsäger dess gällande i enkelfall.

2. Ingående av avtal

(1) Våra erbjudanden i webbshopen, i katalogen och i vårt showroom är ej bindande.

(2) Genom en beställning i webbshopen (som kräver registrering och godkännande av de allmänna
affärsvillkoren) gör kunden ett bindande anbud att köpa beträffande produkt. Kunden är bunden till anbudet i 5 följande kalenderdagar efter anbudet. Vi är berättigade att anta anbudet inom denna frist.

(3) Vi skickar omedelbart efter att anbudet mottagits en bekräftelse över mottagandet av anbudet till kunden, vilket inte är ett antagande av erbjudandet. Anbudet gäller först som av oss antaget så snart vi förklarar detta för kunden (via e-post) eller skickar iväg varan. Köpavtalet med kunden uppstår först med vårt antagande.

(4) Varje kund som är förbrukare är berättigad att återkalla anbudet enligt måttet av speciella
återkallelse- och återsändningsregler som skickats honom tillsammans med avtalet och skicka tillbaka varan.

(5) Frågar kunden om reparationsprestationer måste han för att undvika onödigt långa ståndtider inom två veckor av erhållande av ett kostnadsförslag förklara om han antar anbudet eller inte. Om kunden inte svarar inom två veckor ger vi honom en anpassad efterfrist på en vecka. När fristen har gått ut utan att kunden har svarat anser vi vårt anbud vara nekat och skickar i så fall tillbaka produkten till kunden per hans kostnader. Vi hänvisar kunden en gång till speciellt om denna extra frist.

3. Priser och betalning

(1) Våra priser inkluderar moms, men inte fraktkostnader. Priserna för länder utanför EU (bortsett från Australien och Nya Zeeland) visas utan moms. Alla avgifter för tull eller andra liknande avgifter måste kunden betala.

(2) Alla ordrar ska betalas i förskott mot faktura (i enlighet med instruktionerna i beställningsformuläret), om inte annat har uppgivitss av oss. Fakturan skickas med e-post och vara bifogad med orderbekrätelsen. På kundens begäran, specificerat i beställningsformuläret, leverar vi produkten vid betalning av det fakturerade beloppet i vår affär på KarlTesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.

(3) Kunden har ingen rätt till uppräknings- och tillbakahållningsrätt såvida inte motkravet är obestridet eller fastställt juridiskt.

4. Försändelse av varan

(1) Vi skall skicka produkten senast samma dag som avsändningsdatumet (d.v.s. det datumet som produkten lämnas över till transportföretaget) som anges på köpsidan när kunden lägger ordern. Avsändningsdatumet är dock endast ungefärligt och kan därför överskridas med upp till två arbetsdagar. Om inget avsändningsdatum anges så skall produkten skickas inom fem arbetsdagar om det gäller en produkt med statusen ”PÅ LAGER” (i enlighet med stycke 2 nedan) och inom tre veckor om det gäller någon annan produkt. Relevant tidsperiod för att avgöra avsändningsdatumet börjar vid mottagandet av hela köpeskillingen (inklusive skatt och fraktkostnad).

(2) Om produkten har haft statusen “PÅ LAGER” när ordern lagts i internetbutiken så kommer denna vara att lagerhållas i minst fem arbetsdagar efter att ordern har accepterats av oss. Om inte betalningen är oss tillhanda inom denna period så förbehåller vi oss rätten att sälja produkten till en annan kund. I så fall kommer vi endast att skicka produkten inom de fem arbetsdagarna om dess lagersaldo möjliggör detta. I annat fall anses en period på tre veckor, räknat fr.o.m. mottagandet av betalningen t.o.m. skickandet av produkten anses som överrenskommet.

(3) I fallet att vår leverantör inte levererar vara, som vid kundens beställning på anbudssidan i
webbshopen inte var kännetecknad med ”FINNS PÂ LAGER” eller enligt avsats 2 avsålts i tid till oss, förlänger sig den enligt avsats 1 och 2 angivna fristen för leverans genom våra leverantörer om ytterligare 2 arbetsdagar, dock mest om 3 veckor. Förutsättningar för denna fristförlängning är att vi omedelbart efterbeställer varan och inte måste försvara fördröjningen av leveransen genom vår leverantör.

(4) Om varan av en i avsats 3 nämnd orsak inte kan eller inte i tid kan levereras kommer vi omedelbart att meddela kunden detta. Vi kommer i dessa fall göra en individuell överenskommelse med kunden ang. leveransdatum. Om varan inte är tillgänglig hos vår leverantör på förutsebar tid är vi berättigade till att återkalla köpavtalet. I fallet av en återkallelse kommer vi omedelbart att återbetala kunden hans betalningar. Kundens lagliga rättigheter vid leveransfördröjning berörs inte genom dessa regler, där kunden endast kan kräva skadeersättningen enligt speciella måttangivelse av siffran 8 av dessa allmänna affärsvillkor. Om varan inte kan levereras på längre tid bortser vi från denna förklaring. Ett avtal uppstår då inte.

(5) Om vi inte skulle klara av en leveranstid så måste kunden ge oss en passande efterfrist som inte för underskrida en vecka.

(6) Vi är berättigade till delleveranser av i en beställning upptagna, delat användbara produkter, och vi övertar de ytterligare leveranskostnader som därmed uppstår.

(7) Om en hämtningstermin överenskommits med kunden och kunden inte håller denna termin sätter vi en lämplig efterfrist för kunden på en veckan och förbehåller oss vid slutet av denna frist en återkallelse av avtalet. Vi hänvisar kunden en gång till speciellt om denna extra frist.

5. Försändning, försäkring och faroöverlämnande

(1) Cyklarna från oss monteras och justeras av kvalificerade montörerer i vår fabrik. Specifika
komponenter (hjul, sadelstolpe, pedaler och styren) monteras av säkerhetsskäl av innan leverans. Därför måste dessa delar monteras av kunden efter leverans. Skriftliga monteringsanvisningar samt nödvändiga verktyg medföljer vid leverans. Det finns också en video på vår hemsida som visar hur monteringen ska göras. Vår kundservice finns också per telefon vid eventuella frågor.

(2) Såvida det inte uttryckligen har överenskommits, bestämmer vi anpassat leveranssätt och
transportföretag enligt det billigaste alternativet. Förändelserisken övertar vi om kunden är förbrukaren.

(3) Vi förskulder endast tidsenlig, regelmässig leverans av varan till transportföretaget och är inte längre ansvarige för fördröjningar som uppstår på grund av transportföretaget. En i webbshopen nämnd leveranstid är därför inte bindande.

(4) Om kunden är förbrukare går faran av tillfällig undergång, tillfällig skada eller tillfället förlust av levererad vara över till kunden vid den tidpunkten när varan levereras till kunden eller kunden hamnar i mottagningsfördröjning. I alla andra fall går faran med leveransen av varan över till transportföretaget på kunden.

(5) Leveranskostnaderna bärs av köparen. De inkluderar kostnaderna av en av oss avsluten
transportförsäkning mot vanliga transportrisker. Motsvarande leveranskostnader anges kunden i
beställningsformuläret.

(6) Du måste betala de regelbundna kostnaderna av tillbakasändningen om den levererade varan
motsvarar den beställa och om priset av saken som ska skickas till inte överstiger ett belopp på 40 EUR eller om du vid ett högre pris av saken vid tiden för återkallelsen ännu inte har betalat motprestationen eller en enligt avtal överenskommen delbetalning.

6. Egenomdomsförbehåll

(1) Vi förbehåller oss egendomen av den av oss levererade varan till fullständig betalning av köppriset (inklusive moms och leveranskostnader) för motsvarande vara.

7. Garanti, Garanti, ångerrätt

(1) Om den levererade varan är skadad kan kunden kräva avlägsnande av felet eller leverans av felfri vara.

(2) Vi kan förvägra den av köparen valda arten av efteruppfyllande om detta endast är möjligt med överdrivet höga kostnader.

(3) Om denna efteruppfyllning enligt punkt 7 slår fel eller inte kan läggas på kunden eller vi vägrar efteruppfyllningen är kunden enligt användbar rätt berättigad att återkalla köpavtalet, förminska köppriset eller kräver skadeersättningen eller ersättning av sina besvär. För kundens anspråk på skadeersättningen gäller dessutom de bestämda reglerna av siffran 8 av de allmänna affärsvillkoren.

(4) Den lagstadgade garantin gäller i två år från leveransdagen. När det gäller begagnade varor som har inspekterats, underhållits och renoverats i enlighet med tillverkarens specifikationer gäller garantin i ett år, om kunden är slutanvändaren.

(5) Utöver den lagliga garantin ger vi kunden frivilligt från modellår 2008 en garanti på totalt 6 år från leveransdatum (för tidigare modellår 5 år) på Canyon-ramar, Canyon-gafflar på tävlings- och
triatlonmaskiner samt på Mountainbikeramar, respektive med undantag av lagringar och fjäderben samt skador på lacken/anodisering.

(6) Utan begränsning av den lagliga garantin för kunden gäller för den av oss frivilligt givna garantin följande villkor:

(i) Garantin gäller inte för skador genom felaktig resp. inte regelenligt användning enligt
de på vår webbsida visade insatsområdena för respektive produkt, som t.ex.

  • vårdslöshet på produkten (otillräcklig skötsel och underhåll;
  • förändringar på ramen eller gafflarna (t.ex. graveringar eller lackering;
  • till- och ombyggnad av de av oss inte uttryckligen frigivna komponenterna eller byta av de av oss inbyggda komponenterna vid leverans till inte likvärdiga komponenter;
  • fall;
  • överbelastning;
  • språng; eller
  • överbelastning av alla sätt.


(ii) Vi förbehåller oss att reparera defekta ramar eller gafflar eller ersätta dem genom en motsvarande efterföljande efterföljningsmodell.

(iii) Vid en erforderlig ersättning av ram och/eller gafflar ersätter vi dessa efter tillgänglighet i samma färg, vi förbehåller oss dock vid ej förfogande ersättningen i en annan färg.

(iv) Våra garantiprestationer omfattar inga vidare prestationer (som t.ex. kostnaderna för montering och transport) och eventuell vidare monterings- och materialkostnader till följd av en
mellanliggande modellväxel. Kostnaderna ska bäras inom ramen av vår frivilliga garanti från
kunden.

(v) Vår frivilliga garanti gäller endast för produktens första köpare.

(7) Bredvid den rättsliga ångerrätten vilken vi meddelar dig speciellt om ger vi våra kunder frivilligt en ångerrätt på 30 dagar. Ångerrätten börjar när kunden tar emot varan och uppfylls genom en återgivning av varan i tid inom 30 dagar. Den rättsliga ångerrätt förblir orörd.

Den rättsliga ångerrätt förblir orörd.

8. Ansvar

(1) Vår garanti för vårdslöshet (undantaget grov vårdslöshet) är i fallet av leveransfördröjning
begränsad på en summa på upp till (10) % av respektive köppris (inklusive moms).

(2) Vi står inte (oavsett av vilken rättsgrund) för skador som man inte kan vänta sig beroende på
respektive uppdrag och varan och vid normal användning av varan. Dessa garantibegränsningar gäller inte i fallet av avsikt eller grov vårdslöshet.

(3) Skadeersättningsanspråk av kunden på grund av tydliga sakfel på levererad vara är uteslutna om han inte meddelar oss skadan inom en frist på två veckor efter varans leverans.

(4) Inskränkningen av denna siffra 8 gäller inte för våra garanti för garanterade karaktärskännetecken iSv. § 444 BGB, på grund av skada för liv, lem eller hälsa eller enligt produktansvarslag.

9. Dataskydd

(1) Vi får bearbeta och spara för respektiva köpavtal beträffande data om detta är erforderligt för
utförandet och avvecklandet av köpavtalet och så långt vi är förpliktade till uppbevarande av dessa data på grund av rättsliga föreskrifter.

(2) Vi kommer inte heller leda vidare personrelaterade kunddata till tredje part utan det uttryckliga in
förståndet av kunden undantaget om vi är lagligen förpliktigade att lämna ut dem.

(3) Insamlandet, förmedlingen eller annan bearbetning av personrelaterade data av kunden till annat än de i siffran 9 nämnda syften är inte tillåtet.

10. Användbar lag

(1) Det mellan oss och kunden bestående köpavtalet ligger under tvingande internationalrpivatjuridiska förskrifter av Bundesrepubliken Tysklands lagar under uteslutande av UN-köprättsöverenskommelser.