Warunki i zasady

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CANYON BICYCLES GMBH

1. Informacje ogólne, klienci, język

(1) Wszystkie oferty, umowy sprzedaży dostawy i usługi na podstawie zamówień naszych klientów przez nasz sklep internetowy www.canyon.com, (dalej „Webshop”), wraz z zamówieniami telefonicznymi, mailem, faksem lub pocztą podlegają niniejszym ogólnym warunkom handlowym. Ponadto niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują również dla sprzedaży w naszych salonach sprzedaży, o ile poniższe uregulowania nie dotyczą wyraźnie sprzedaży na odległość.

(2) Oferta produktów w naszym sklepie internetowym w takim samym stopniu skierowana jest do
konsumentów, jak przedsiębiorców, o ile są odbiorcami końcowymi. Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, (i) za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną, zawierającą umowę w celu, niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego – BGB), (ii) a za „przedsiębiorcę” uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną lub zdolną do czynności prawnych spółkę osobową, które przy zawieraniu umowy dokonują czynności w ramach własnej działalności gospodarczej lub zawodowej (§ 14 ust. 1 BGB).

(3) Warunki handlowe klienta nie znajdują zastosowania, nawet jeśli nie zostaną w danym
przypadkuwyłączone szczególnym postanowieniem.

2. Zawarcie umowy

(1) Nasze oferty w Webshop, w katalogach i naszym salonie wystawienniczym są niewiążące.

(2) Złożenie zamówienia w Webshop (wymagające wcześniejszego zarejestrowania się i zatwierdzenia ogólnych warunków umownych) powoduje wystawienie przez klienta wiążącej oferty kupna danego produktu. Klient związany jest ofertą przez okres 5 dni, począwszy od dnia następującego po złożeniu oferty. Mamy prawo przyjąć ofertę w tym okresie.

(3) Bezpośrednio po otrzymaniu oferty wyślemy klientowi potwierdzenie jej otrzymania, które jednakże nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty. Ofertę uznaję się za przyjętą w momencie, w którym wyślemy klientowi stosowne oświadczenie (pocztą elektroniczną) lub wyślemy towar. Umowa sprzedaży z klientem zawierana jest dopiero w momencie przyjęcia przez nas oferty.

(4) Każdy klient, będący konsumentem, ma prawo odwołać ofertę w oparciu o szczególne pouczenie o prawie odwołania i zwrotu, przekazywane mu razem z potwierdzeniem otrzymania oferty oraz zwrócić towar.

(5) W przypadku gdy klient domaga się naprawy, ze względu na chęć uniknięcia dłuższego przetrzymywania rowerów klientów, ma on obowiązek, po otrzymaniu kosztorysu, złożyć oświadczenie w kwestii przyjęcia lub odrzucenia naszej oferty. Jeżeli klient nie podejmie decyzji w przeciągu dwóch tygodni, otrzyma stosowny termin dodatkowy jednego tygodnia. W przypadku braku oświadczenia klienta z upływem tego terminu zakładamy odrzucenie naszej oferty i odsyłamy produkt z powrotem do klienta, na jego koszt. Poinformujemy klienta oddzielnie o wyznaczonym, dodatkowym terminie.

3. Ceny i płatności

(1) Podane ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej (poza Australia i Nową Zelandią) nie zawierają podatku VAT. Opłaty celne i wszystkie inne podobne koszty ponosi Klient.

(2) Jeżeli nie ustalono inaczej, dostarczamy towar wyłącznie po otrzymaniu płatności (w formie wskazanej na formularzu zamówienia) na podstawie faktury (wysłanej pocztą elektroniczną lub umieszczonej w oświadczeniu o przyjęciu oferty). Na życzenie klienta, które musi być podane w formularzu zamówienia dostarczamy towar równie po zapłacie kwoty wskazanej na fakturze w naszej siedzibie, mieszczącej się przy Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.

(3) Klientowi nie przysługuje prawo do kompensaty lub zatrzymania towaru, chyba że roszczenia wzajemne są bezsporne lub nie zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

4. Wysyłka towaru

(1) Towar wyślemy do klienta najpóźniej we wskazanym na odpowiedniej stronie zamówienia terminie wysyłki (dzień przekazania przez nas towaru firmie wysyłkowej), przy czym wskazana data jest datą przybliżoną i w związku z tym może być przekroczona o dwa dni robocze. W przypadku gdy nie podano terminu wysyłki towary oznaczone jako „w magazynie” zostaną wysłane najpóźniej w piątym dniu roboczym (z zastrzeżeniem ponownej sprzedaży, dopuszczalnej na gruncie ust. 2), a wszystkie inne towary w przeciągu trzech tygodni. Okres istotny dla wyznaczenia terminu wysyłki rozpoczyna się w każdym przypadku, w dniu wpływu całej ceny kupna (wraz z podatkiem VAT i kosztami wysyłki.

(2) Jeżeli towar, w momencie złożenia oferty przez klienta jest w sklepie internetowym oznaczony jako „w magazynie”, po przyjęciu oferty będziemy trzymać towar przez pięć dni roboczych na magazynie; jeżeli płatność w tym terminie nie zostanie zrealizowana będziemy uprawnieni do ponownej sprzedaży towaru w dowolnym momencie. W takim przypadku wysyłka zrealizowana będzie we wskazanym terminie pięciu dni roboczych do wyczerpania zapasów. W innym wypadku uznaje się za ustaloną wysyłkę w terminie trzech tygodni od wpływu płatności.

(3) Jeżeli nasz dostawca nie dostarczy nam towaru, który w momencie zamówienia przez klienta na naszej stronie ofertowej w Webshop nie był oznaczony jako „w magazynie” lub jeżeli towar został sprzedany ponownie w oparciu o ustęp 2, terminy określone w ustępach 1 i 2 wydłużają się i odpowiadają terminowi dostarczenia nam produktów przez naszych dostawców plus dwa dni robocze, przy czym dodatkowy termin nie może być dłuższy niż trzy tygodnie. Warunkiem powyższego wydłużenia terminu jest niezwłoczne zamówienie przez nas dodatkowego towaru i brak odpowiedzialności z naszej strony za opóźnienie w dostawie przez naszego dostawcę.

(4) Jeżeli towar nie jest dostępny z jednego z powodów, wymienionych w ustępie 3, nie może być
dostarczony lub nie może być dostarczony w terminie, poinformujemy o tym niezwłocznie naszego klienta. W takich przypadkach podejmiemy z klientem indywidualne ustalenia, dotyczące terminu dostawy. Jeżeli towar nie będzie dostępny u naszego dostawcy w przewidywalnym okresie, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia zwrócimy niezwłocznie klientowi wszelkie płatności na naszą rzecz. Powyższa regulacja nie narusza ustawowych praw klienta, związanych ze zwłoką w dostawie, przy czym klient może domagać się odszkodowania wyłącznie po wykonaniu specjalnych działań, zgodnie z punktem 8 niniejszych ogólnych warunków handlowych. W przypadku, gdy towar nie może być dostarczony w dłuższym okresie czasu, nie złożymy oświadczenia o przyjęciu oferty. W takim przypadku umowa nie jest zawierana.

(5) W przypadku niedochowania przez nas terminu dostawy klient obowiązany jest do wyznaczenia nam stosownego terminu dodatkowego, nie krótszego niż jeden tydzień.

(6) Przysługuje nam prawo dostaw częściowych objętych zamówieniem, osobno użytecznych produktów, przy czym ponosimy koszty wysyłki z tym związane.

(7) W przypadku ustalenia z klientem terminu odbioru, którego klient nie dochowa, klientowi wyznaczony zostanie stosowny termin dodatkowy jednego tygodnia, przy czym zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy z upływem tego terminu. Poinformujemy klienta oddzielnie o wyznaczonym, dodatkowym terminie.

5. Wysyłka, ubezpieczenie i przejście ryzyka

(1) Rowery Canyon są w pełni zmontowane i wyregulowane przez specjalistów w naszej fabryce. Wybrane elementy (koła, wspornik siodła, pedały, kierownica) są ze względów bezpieczeństwa demontowane przed wysyłką i muszą być zamontowane przez klienta po dostarczeniu roweru. Pisemna instrukcja montażu kół, kierownicy, wspornika siodła i pedałów jest dołączona do przesyłki wraz z niezbędnymi narzędziami. Video pokazujące montaż tych elementów jest dostępne na stronie Canyon.com. W razie konieczności klient może otrzymać pomoc w montażu roweru poprzez infolinię Canyon.

(2) Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej, podejmiemy decyzję o stosownej formie wysyłki i wybierzemy przedsiębiorstwo transportowe według własnego uznania. Ryzyko wysyłki ponosimy przy tym my, jeżeli klient jest konsumentem.

(3) Nasza wina obejmuje wyłącznie terminowe, prawidłowe dostarczenie towaru do przedsiębiorstwa transportowego i nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez spedycję. W związku z tym informacja o czasie dostawy, podana w Webshop ma charakter niewiążący.

(4) Jeżeli klient jest konsumentem, ryzyko przypadkowego zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia oraz przypadkowej utraty dostarczanego towaru przechodzi na klienta w momencie w którym towar dostarczany jest do klienta, albo klient popada w zwłokę z przyjęciem towaru. We wszystkich innych przypadkach ryzyko przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru do przedsiębiorstwa transportowego.

(5) Koszty wysyłki ponosi klient. Zawierają one koszty zawartej przez nas polisy ubezpieczenia
transportowego, obejmującej standardowe ryzyka transportowe. Odpowiednie koszty wysyłki
wyszczególniane są klientowi w formularzu zamówienia.

(6) W przypadku odwołania zamówienia klient zobowiązany jest ponieść zwykłe koszty odsyłki, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówionym i jeżeli cena zwracanego towaru nie przekracza 40,00 euro albo jeżeli klient, przy wyższej cenie przedmiotu, w momencie odwołania zamówienia jeszcze nie spełnił swojego świadczenia albo nie wniósł określonej w umowie płatności częściowej.

6. Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie własność dostarczanego przez nas towaru do momentu uiszczenia całości ceny sprzedaży (łącznie z podatkiem VAT i kosztami wysyłki) danego towaru.

7. Rękojmia, gwarancja, prawo zwrotu

(1) Jeżeli dostarczony przez nas towar obarczony jest wadą rzeczową, klient może od nas wymagać w pierwszej kolejności usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad.

(2) Możemy odmówić wykonania żądanej przez kupującego naprawy, jeżeli byłoby to związane
z nadmiernym kosztem.

(3) Jeżeli naprawa według punktu 7 nie powiedzie się, albo nie jest dla klienta uzasadniona, albo jeżeli odmówimy wykonania naprawy, klient, odpowiednio do stosowanego prawa, ma prawo odstąpić od umowy, żądać obniżenia ceny sprzedaży lub zażądania odszkodowania lub zwrotu poniesionych przez niego kosztów. Dla roszczeń odszkodowawczych klienta obowiązują dodatkowo szczególne warunki, wyszczególnione w punkcie 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

(4) Ustawowy termin rękojmi wynosi dwa lata od daty dostarczenia. W przypadku towaru używanego, który został przez nas przywrócony do stanu piewotnego zgodnie z zaleceniami producenta ustawowy termin rękojmi wynosi jeden rok jeśli klient jest konsumentem (użytkownikiem końcowym).

(5) Niezależnie od rękojmi, od roku modelowego 2008 dobrowolnie udzielamy naszym klientom gwarancji na łączny okres 6 lat od daty dostawy (wcześniejsze lata modelowe – 5 lat) na ramy Canyon, widelce Canyon rowerów wyścigowych i triatlonowych oraz na ramy rowerów górskich, każdorazowo z wyjątkiem łożysk i amortyzatorów oraz uszkodzeń lakieru / powłoki wykonanej przez utlenianie anodowe.

(6) Bez naruszania ustawowych roszczeń klienta z tytułu rękojmi, dla dobrowolnie udzielanej przez nas gwarancji obowiązują następujące warunki dodatkowe:

(i) Gwarancja nie dotyczy szkód, wynikających z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytku według wyszczególnionych na naszej stronie internetowej obszarów zastosowania danego produktu, np.:

  • zaniedbanie produktu (niedostateczna pielęgnacja i konserwacja;
  • modyfikacje ramy lub widelca (np. grawery lub lakierowanie;
  • Montaż i modyfikacja dodatkowych, nie zatwierdzonych przez nas wyraźnie komponentów lub wymiana komponentów zamontowanych przez nas w wersji z dostawy na komponenty innego rodzaju
  • upadek;
  • przeciążenie;
  • skoki; lub
  • nadmierne obciążenia innego rodzaju.


(ii) Zastrzegamy sobie prawo do naprawy uszkodzonych ram lub widelców lub ich wymiany na odpowiedni, kolejny model.

(iii) W przypadku wymaganej wymiany ramy lub widelca wymienimy je w miarę dostępności w takim samym kolorze. Przy braku dostępności zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany farby na inną.

(iv) Nasze świadczenia gwarancyjne nie obejmują szerszych świadczeń (np. koszty montażu i transportu) i ewentualnych dodatkowych kosztów montażowych lub materiałowych wskutek tymczasowej zmiany modelu. W ramach naszej dobrowolnej gwarancji koszty te ponosi klient.

(v) Nasza dobrowolna gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktu.

(7) Prócz ustawowego uprawnienia do rezygnacji, co do którego klient otrzymuje specjalne pouczenie, dobrowolnie udzielamy naszym klientom prawa zwrotu w terminie 30 dni. Termin zwrotu rozpoczyna się od dostawy towaru do klienta i zostaje dotrzymany w przypadku terminowego zwrotu towaru do nas w przeciągu 30 dni. Ustawowe prawo odwołania zamówienia pozostaje niewzruszone.

Ustawowe prawo odwołania zamówienia pozostaje niewzruszone.

8. Odpowiedzialność

(1) Nasza odpowiedzialność za nieumyślnie wyrządzoną szkodę (z wyjątkiem rażącej niedbałości), w przypadku zwłoki w dostawie ograniczona jest do sumy (10)% danej ceny sprzedaży (wraz z podatkiem VAT).

(2) Nie odpowiadamy (niezależnie na jakiej podstawie) za szkody, których należy spodziewać się przy normalnym użytkowaniu towaru, zgodnie ze specyfiką danego zlecenia lub towaru. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku umyślności lub rażącej niedbałości.

(3) Roszczenia odszkodowawcze klienta z uwagi na oczywiste wady rzeczowe dostarczanych towarów są wykluczone, jeżeli klient nie zgłosi nam wady w terminie dwóch tygodni po dostarczeniu towaru.

(4) Ograniczenia, wynikające z punktu 8 nie dotyczą naszej odpowiedzialności za gwarantowane właściwości produktu w rozumieniu § 444 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), w związku z utratą życia, uszczerbkami na ciele lub na zdrowiu i w oparciu o niemiecką ustawę o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG).

9. Ochrona danych

(1) Przysługuje nam prawo przetwarzania i zapisywania danych, dotyczących poszczególnych umów
sprzedaży, jeżeli jest to wymagane do wykonania i realizacji umowy sprzedaży i dopóki jesteśmy
zobowiązani do przechowywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

(2) Również innych danych osobowych nie będziemy przekazywać osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa.

(3) Nie mamy prawa do zbierania, transmisji i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych klienta w celach innych, niż wymienione w niniejszym punkcie 9.

10. Stosowane prawo

(1) Umowa sprzedaży, zawarta pomiędzy nami a klientem, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.