Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení, odběratelé, jazyk

(1) Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby realizované na základě objednávek našich zákazníků (jednotlivě dále označovaných jako „spotřebitel“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese www.canyon.com (dále jen „internetový obchod“), včetně objednávek zadaných telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“). Kromě toho se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami řídí také všechny prodeje v našem showroomu, pokud se v konkrétním případě netýkají prodeje na dálku.
(2) Nabídka výrobků v internetovém obchodě je určena spotřebitelům i firemním zákazníkům (viz vymezení níže), avšak v každém případě pouze konečným uživatelům. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (i) „spotřebitel“ je fyzická osoba uzavírající smlouvu za účelem nesouvisejícím s jejím podnikáním, živností nebo samostatnou výdělečnou činností (§ 13 německého občanského zákoníku), a (ii) „firemní zákazník“ je odběratel (fyzická osoba, obchodní společnost nebo partnerství s právnickou subjektivitou), který uzavírá příslušnou smlouvu při výkonu svého podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti (§ 14 odst. 1 německého občanského zákoníku).
(3) Standardní obchodní podmínky odběratele se nepoužijí bez ohledu na to, zda v konkrétním případě proti jejich použití vzneseme, či nevzneseme námitku.

2. Uzavření smlouvy

(1) Naše nabídky zveřejněné v internetovém obchodě, v katalozích a v našem showroomu jsou nezávazné.
(2) Zadáním objednávky v internetovém obchodě (což vyžaduje předchozí registraci a přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek) činí odběratel závaznou nabídku na koupi příslušného výrobku. Nabídka zůstává platná a závazná po dobu, která končí na konci 5. kalendářního dne následujícího po dni zadání nabídky. Během této doby můžeme objednávku přijmout.
(3) Bez zbytečného prodlení po obdržení objednávky zašleme odběrateli prostřednictvím e-mailu potvrzení o obdržení, které však není přijetím objednávky. Objednávka se považuje za námi přijatou následným (e-mailem zaslaným) potvrzením o přijetí objednávky nebo odesláním výrobku. Kupní smlouva s odběratelem nabývá účinnosti až přijetím objednávky.
(4) Odběratel, který je spotřebitelem, je oprávněn nabídku zrušit a výrobek vrátit v souladu s podmínkami pro zrušení objednávky a vrácení zboží, které jsou odběrateli sděleny zvlášť spolu s e-mailovou zprávou potvrzující obdržení objednávky.
(5) Požádá-li odběratel o odhad nákladů na opravu, pak odběratel musí, aby se předešlo zbytečně dlouhému čekání na provedení servisu jízdních kol odběratelů, uvést do dvou týdnů od obdržení požadovaného odhadu nákladů, zda si přeje naši nabídku přijmout, nebo odmítnout. Pokud odběratel tuto skutečnost do dvou týdnů neoznámí, poskytneme mu odpovídající dodatečnou lhůtu v délce jednoho týdne. Po marném uplynutí uvedené dodatečné lhůty budeme předpokládat, že odběratel naši nabídku odmítá, a v tomto případě vrátíme výrobek odběrateli, přičemž přepravní náklady hradí odběratel. O tomto postupu budeme odběratele rovněž informovat zvlášť spolu s informacemi o dodatečné lhůtě.

3. Ceny a provádění plateb

(1) Naše ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty (daň ze zboží a služeb), ale nezahrnují přepravní náklady. Ceny v zemích mimo EU (s výjimkou Austrálie a Nového Zélandu) nezahrnují daň z přidané hodnoty (daň ze zboží a služeb). Případná cla a podobné veřejné poplatky hradí odběratel.
(2) Nedohodneme-li se výslovně jinak, veškeré námi odeslané zásilky musí být zaplaceny předem (způsobem uvedeným ve formuláři objednávky) po obdržení faktury (která může být zaslána e-mailem a může být součástí našeho potvrzení o přijetí objednávky). Na žádost odběratele uvedenou ve formuláři objednávky dodáme výrobek proti platbě fakturované částky v našem obchodě na adrese Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.
(3) Odběratel nemá žádné právo na započtení ani zadržovací právo, a to s výjimkou případů, kdy jsme protipohledávku nezpochybnili nebo kdy byla stanovena konečným a pravomocným rozhodnutím.

4. Finanční služby

(1) Jestliže odběratel jako způsob platby zvolí financování prostřednictvím Consors Finanz, pak příslušná smlouva o úvěru vzniká úspěšným uzavřením smlouvy s BNP Paribas S.A. Germany Branch, Schwanthalerstraße 31, 80336 Mnichov (v případě odběratelů v Německu) nebo BNP Paribas Personal Finance S.A. Austria Branch, Ringstraßen-Galerien, Kärntner Ring 5-7, 4th Floor, 1010 Vídeň (v případě odběratelů v Rakousku) (v obou případech dále jen „Consors Finanz“). Canyon v takové smlouvě o úvěru není smluvním partnerem odběratele.
(2) Consors Finanz po zadání všech požadovaných údajů odběratelem zkontroluje úvěruschopnost odběratele na základě zadaných údajů a při objednávání žádost o financování předběžně schválí nebo zamítne. Je-li žádost o financování předběžně schválena, odběratel si musí vytisknout uvedené dokumenty a podstoupit kontrolu totožnosti. Consors Finanz bude odběratele o nezbytných krocích blíže informovat v uvedených dokumentech. Konečné rozhodnutí o smlouvě o úvěru Consors Finanz vydá na základě informací a dokumentů předložených odběratelem.
(3) Je-li žádost o financování společností Consors Finanz předběžně zamítnuta, odběratel si může zvolit jiný způsob platby. Jestliže Consors Finanz odmítne odběratelovu žádost o financování po předložení příslušných dokumentů a kontrole totožnosti, Canyon objednávku odběratele nepotvrdí a smlouva nevzniká.
(4) Canyon uloží odběratelovu objednávku až do uzavření konečné smlouvy o úvěru s Consors Finanz, avšak maximálně po dobu 14 dnů od data zadání objednávky. Jestliže odběratel v této lhůtě nepředloží podepsanou smlouvu o úvěru společnosti Consors Finanz nebo zvolí jiný způsob platby, Canyon odběratelovu objednávku zruší.

5. Způsob platby Klarna

Ve spolupráci s bankou Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, vám nabízíme následující způsoby platby. Platba se provádí bance Klarna.

•Odložená platba – zaplaťte za 14 dní: Doba splatnosti je 14 dnů od odeslání zboží nebo vstupenek/data dostupnosti služby. Úplné obchodní podmínky pro trhy, kde je tento způsob platby dostupný, najdete zde: Německo, Dánsko, Finsko, Spojené království, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko a Švýcarsko.
•Finanční služby – prodej na splátky: S finančními službami od banky Klarna můžete svůj nákup zaplatit ve flexibilních nebo pevných měsíčních splátkách podle podmínek uvedených při dokončení nákupu. Splátka je splatná na konci každého měsíce po předložení samostatné měsíční faktury od banky Klarna. Další informace o službě Slice It umožňující prodej na splátky včetně obchodních podmínek a standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru pro trhy, kde je tento způsob platby dostupný, najdete zde: Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko.
•Přímý bankovní převod: Dostupný v Německu, Rakousku, Belgii a Švýcarsku. Příslušná částka bude stržena z vašeho účtu ihned po zadání objednávky.

Odložená platba, prodej na splátky a přímý převod jsou jako způsoby platby dostupné pouze v případě kladného úvěrového hodnocení. Za tímto účelem při zadávání objednávky a vyřizování vašeho nákupu předáváme vaše údaje bance Klarna za účelem kontroly adresy a úvěrového hodnocení. Můžeme vám nabídnout pouze způsoby platby dostupné na základě výsledku úvěrového hodnocení. Obecné informace o bance Klarna a uživatelské podmínky pro jednotlivé země najdete na adrese klarna.com. S vašimi osobními údaji se nakládá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi obsaženými v prohlášení banky Klarna o ochraně osobních údajů.

6. Odeslání výrobku

(1) Výrobek odešleme nejpozději v den, který je datem odeslání (tj. v den, kdy výrobek předáme dopravci) uvedeným na stránce s nabídkou při zadávání objednávky odběratelem; avšak uvedené datum odeslání je pouze přibližné, a může být tudíž překročeno až o dva pracovní dny. Není-li žádné datum odeslání uvedeno, odešleme výrobek (s výhradou předchozího prodeje povoleného podle níže uvedeného odstavce 2) nejpozději do pěti pracovních dnů u výrobků, u kterých je uvedeno, že jsou „skladem“, a do tří týdnů u ostatních výrobků. Lhůta pro stanovení data odeslání začíná běžet v okamžiku, kdy obdržíme kupní cenu v plné výši (včetně DPH a přepravních nákladů).
(2) Je-li výrobek při zadání nabídky odběratelem uveden v internetovém obchodě jako „skladem“, ponecháme si na skladě dostatečný počet výrobků po dobu pěti pracovních dnů od přijetí objednávky; pokud v této lhůtě neobdržíme platbu, můžeme výrobek prodat jinak. V takovém případě odešleme výrobek během uvedených pěti pracovních dnů pouze v případě, že je na skladě dostatečný počet výrobků. V opačném případě se předpokládá, že pro odeslání výrobku je sjednána lhůta v délce tří týdnů od obdržení platby.
(3) Jestliže nám dodavatel včas nedodá výrobky, které nebyly (v okamžiku objednání) na stránce s nabídkou v internetovém obchodě uvedeny jako „skladem“ nebo které byly vyprodány podle odstavce 2, příslušné datum odeslání podle odstavců 1 a 2 se odloží o dobu potřebnou pro dodání dodavatelem prodlouženou o další dva pracovní dny, avšak maximálně o tři týdny. Uvedené prodloužení lhůty je podmíněno tím, že příslušné výrobky od dodavatele objednáme bez zbytečného prodlení a že pozdní dodání výrobků dodavatelem není zaviněno námi, ani se nejedná o důsledek naší nedbalosti.
(4) Jestliže výrobek již není dostupný nebo nemůže být dodán včas z některého z důvodů uvedených v odstavci 3, budeme o této skutečnosti bez zbytečného prodlení informovat odběratele. V těchto případech se na termínu dodání dohodneme s odběratelem individuálně. Jestliže výrobek již u našich dodavatelů není v dohledné budoucnosti dostupný, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě bez zbytečného prodlení vrátíme odběrateli veškeré platby, které nám odběratel v souvislosti s příslušnou objednávkou uhradil. Zákonná práva odběratele vyplývající z pozdního dodání nejsou tímto ustanovením dotčena, avšak odběratel může požadovat náhradu škody pouze podle ustanovení článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jestliže je výrobek trvale nedostupný, objednávku nepřijmeme. V tomto případě kupní smlouva s odběratelem nenabývá účinnosti.
(5) Nedodržíme-li termín dodání, odběratel poskytne odpovídající dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než jeden týden.
(6) Jestliže odběratel nedodrží dohodnutý termín vyzvednutí, poskytneme mu odpovídající dodatečnou lhůtu v délce jednoho týdne a vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. O tomto důsledku budeme odběratele rovněž zvlášť informovat v souvislosti s informacemi o dodatečné lhůtě.

7. Doprava, pojištění a přechod rizika

(1) Úplnou montáž a úpravu jízdních kol značky Canyon provádějí kvalifikovaní technici v našem výrobním závodu. Určité komponenty (kola, sedla, pedály, řídítka) jsou z bezpečnostních důvodů před odesláním odstraněny. Z tohoto důvodu si spotřebitel musí tyto díly namontovat po dodání jízdního kola. Písemné informace o montáži kol, sedla, pedálů a řídítek i nezbytné nářadí jsou přiloženy k dodávanému jízdnímu kolu. Kromě toho je na webových stránkách společnosti Canyon k dispozici video vysvětlující montáž nezbytných dílů. V případě potřeby je pro montáž dílů k dispozici telefonická podpora od servisního střediska společnosti Canyon.
(2) Není-li výslovně dohodnuto jinak, můžeme sami určit vhodný způsob dopravy a zvolit dopravce podle svého rozumného uvážení. Je-li odběratelem spotřebitel, neseme riziko spojené s dopravou.
(3) Je-li odběratelem spotřebitel, riziko náhodného zničení, poškození nebo ztráty dodávaného výrobku přechází na odběratele dodáním výrobku odběrateli nebo v případě prodlení odběratele při převzetí. Ve všech ostatních případech uvedené riziko přechází na odběratele v okamžiku, kdy výrobek předáme dopravci.
(4) Přepravní náklady hradí odběratel. Přepravní náklady zahrnují náklady na pojištění přepravy proti obvyklým rizikům při přepravě. O přepravních nákladech budeme odběratele informovat ve formuláři objednávky.
(5) Odběratel hradí obvyklé přepravní náklady na vrácení zboží, když využije svého práva na odstoupení od smlouvy v případě, že dodaný výrobek odpovídá objednanému výrobku a cena vráceného výrobku není vyšší než 40,00 eur, popřípadě je-li cena vyšší, pak jestliže odběratel nezaplatil nebo neprovedl dohodnutou dílčí platbu v době, kdy práva na odstoupení od smlouvy využije.

8. Výhrada vlastnictví a další prodej

(1) Vlastnická práva k výrobku, který dodáváme, si ponecháváme až do úplného zaplacení kupní ceny (včetně DPH a přepravních nákladů) takového výrobku.

9. Záruka, prodloužená záruka, podmínky vrácení zboží

(1) V případě vady dodaného výrobku má odběratel právo po nás požadovat odstranění vady (opravu) nebo dodání jiného výrobku (stejného, jaký byl objednán) bez vad.
(2) Můžeme odmítnout opravit vadný výrobek způsobem požadovaným odběratelem, pokud by oprava znamenala neúměrně vysoké náklady.
(3) Jestliže odstranění vady (náhradní plnění) podle článku 7 není možné nebo je odběratel nemůže důvodně očekávat nebo jestliže odmítneme takto vadu odstranit, odběratel má podle platných právních předpisů právo na vypovězení smlouvy, snížení kupní ceny, náhradu škody nebo zbytečně vynaložených výdajů, přičemž případná náhrada škody požadovaná odběratelem se řídí ustanoveními článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
(4) Zákonná záruka platí po dobu dvou let od data dodání. V případě použitého zboží, u kterého bylo provedeno přezkoušení nebo údržba a renovace v souladu se specifikacemi výrobce, zákonná záruka platí po dobu jednoho roku, jestliže je odběratelem konečný uživatel.
(5) Kromě zákonné záruky dobrovolně u modelů z roku 2008 a pozdějších poskytujeme prodlouženou záruku v celkové délce 6 let od data nákupu (5 let pro všechny modely z doby před rokem 2008) na rámy Canyon a vidlice Canyon v případě silničních a triatlonových kol a na rámy horských kol, s výjimkou ložisek a tlumičů a poškození nátěru/anodické oxidace.
(6) Aniž by byla omezena práva odběratele vyplývající ze zákonné záruky, se naše dobrovolná prodloužená záruka řídí následujícími doplňujícími podmínkami:
(i) Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným používáním nebo používáním k účelu, který není pro daný výrobek uveden na našich webových stránkách. Může se například jednat o následující nevhodné používání: zanedbání výrobku; úprava rámu nebo vidlice (například vyryté nápisy nebo lakování); náraz; nadměrné zatížení; skákání; montáž a úprava dalších součástí, které námi nebyly výslovně schváleny, nebo nahrazení našich původních součástí součástmi, které nemají obdobnou kvalitu.
(ii) Vyhrazujeme si právo opravit poškozené rámy a vidlice nebo je nahradit novým modelem.
(iii) Je-li nezbytné vyměnit rám a/nebo vidlici, nahradíme je podle dostupnosti součástí původní barvy. Pokud původní barva již není dostupná, může se barva od původní barvy lišit.
(iv) Záruční práva se omezují na výše uvedené a záruka se nevztahuje na další vynaložené náklady (např. montáž, dopravu atd.) a další náklady na montáž nebo materiál v důsledku změny modelu. V rámci naší dobrovolné záruky tyto náklady hradí odběratel.
(v) Naše záruka platí pouze pro původního kupujícího příslušného výrobku.
(7) Kromě zákonného práva na odstoupení od smlouvy, o kterém vás budeme informovat zvlášť, odběratelům dobrovolně poskytujeme možnost vrácení výrobku během 30 dnů. Třicetidenní lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy odběratel zboží obdrží, a je splněna, pokud nám je zboží vráceno do 30 dnů. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno. Stáhnout

10. Odpovědnost

(1) Naše odpovědnost za nedbalost, s výjimkou hrubé nedbalosti, vyplývající z pozdního dodání se omezuje na částku ve výši (10) % z celkové kupní ceny (včetně DPH).
(2) Neneseme (z žádných právních důvodů) odpovědnost za škody, které nelze důvodně předpokládat vzhledem k druhu příslušné objednávky a výrobku a za předpokladu běžného používání výrobku. Předchozí omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy úmyslného protiprávního jednání nebo hrubé nedbalosti.
(3) Jsou vyloučeny nároky odběratele na náhradu škody na základě zjevných vad výrobku, pokud odběratel vadu neoznámí do dvou týdnů od dodání výrobku.
(4) Ustanovení tohoto článku 8 se nevztahují na naši odpovědnost za zaručené specifikace výrobku (ve smyslu ustanovení § 444 německého občanského zákoníku), újmu na zdraví nebo na základě německého zákona o odpovědnosti za výrobek.

11. Ochrana osobních údajů

(1) Údaje o odběrateli můžeme uchovávat a zpracovávat v rozsahu nezbytném pro účely uzavření a provádění kupní smlouvy a po dobu, po kterou musíme tyto údaje uchovávat podle platných právních předpisů.
(2) Osobní údaje odběratele nebudeme zpřístupňovat jiným třetím stranám bez výslovného souhlasu odběratele, a to s výjimkou případů, kdy podle platných právních předpisů musíme údaje poskytnout.
(3) Nesmíme osobní údaje odběratele shromažďovat, poskytovat třetím stranám nebo jinak zpracovávat pro jiné účely, než jsou ty uvedené v tomto článku 9.

12. Řešení sporů on-line

S účinností od 15. února 2016 Evropská komise vytvořila platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak mají příležitost řešit spory spojené s on-line objednávkami bez soudního řízení se zapojením soudů a soudců. Tento postup pro řešení sporů je dostupný přes externí odkaz na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Rozhodné právo

(1) Smlouvy uzavřené mezi námi a odběratelem se řídí právem Spolkové republiky Německo, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, aniž by byly dotčeny závazné kolizní normy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo třetí strana (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat nás, tedy společnost

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Str. 12
56073 Koblenz
Německo
tel. +49 (0) 261 9490 3000
fax +49 (0) 261 40 40050
kontaktní formulář

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dřív.

Zboží nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo nám je předejte. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, jestliže cena vráceného zboží nepřevyšuje částku 40,00 eur. V opačném případě náklady spojené s vrácením zboží poneseme my. Nehradíme náklady na zvláštní služby, jako jsou poplatky za expresní doručení, doručení přes noc, vyzvednutí zásilky nebo podobné služby.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Plné a platné znění Všeobecných obchodních podmínek společnosti Canyon Bicycles Gmbh v anglickém jazyce, kterými se nákup na www.canyon.com řídí, najdete na tomto odkazu.

Obsah se načítá
Viewport: 
Loading...