Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 1. Obecné, přeprodej, objednané množství

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej výrobků, včetně poukázek, koncovým zákazníkům, kteří požadují zaslání výrobků na doručovací adresu v Česká republika.Všeobecné obchodní podmínky platí také v případě, že společnost Canyon bude koncovému kupujícímu poskytovat služby oprav v Česká republika.
Doručujeme pouze na adresu uvedenou zákazníkem v Česká republika. Pokud si přejete doručit na jiné místo, navštivte místní webové stránky Canyon.com.
Koncoví zákazníci jsou spotřebitelé, podnikatelé a právnické osoby, kteří používají výrobky a služby sami a nepřeprodávají je pro obchodní účely.

 1. Platí výhradně naše všeobecné obchodní podmínky. Odchylné, protichůdné nebo doplňkové všeobecné podmínky zákazníka neplatí, ani když v jednotlivých případech samostatně nevzneseme námitku proti jejich platnosti. To platí také v případě, že se znalostí všeobecných obchodních podmínek zákazníka realizujeme bez výhrad dodávku zákazníkovi nebo dohodnutou opravu.
 2. Žádný přeprodej: Společnost Canyon prodává výrobky přímo koncovým zákazníkům nebo leasingovým partnerům. Můžeme jednostranně zrušit jakoukoliv objednávku, o které se domníváme, že byla zadána za účelem přeprodeje výrobku nebo je jinak v rozporu s dobrou vírou. Za rok lze zakoupit maximálně 10 jízdních kol.
 1. Nákup výrobků, včetně poukázek
 1. Uzavření smlouvy
 1. Není-li v objednávce zákazníka uvedeno jinak, jsme oprávněni přijímat objednávky přijaté prostřednictvím našeho online obchodu do 2 pracovních dnů. Pokud objednávku obdržíme jiným způsobem, můžeme ji přijmout do pěti pracovních dnů.
 2. Nabídku přijímáme v okamžiku, kdy nahlásíme přijetí zákazníkovi v období přijetí nebo předáme zboží zákazníkovi.
 1. Objednávání ve webovém obchodě
 1. Pokud je zákazníkem spotřebitel: Objednávku mohou zadávat pouze fyzické osoby, plnoleté a právně způsobilé. Pokud je zákazníkem obchodník/podnikatel: Objednávku musí zadat vlastník, který je plnoletý a právně způsobilý, nebo osoba, která je plnoletá a právně způsobilá k zastupování takového zákazníka.
 2. Každý zákazník si může zaregistrovat účet Canyon pouze jednou.
 3. Zákazník je povinen poskytnout pravdivé informace požadované k objednávání a/nebo vytvoření zákaznického účtu.
 4. Pokud si zákazník vytvoří zákaznický účet, je povinen udržovat heslo v tajnosti, za žádných okolností jej nesdělovat třetím stranám a uchovávat tak, aby k němu třetí strany neměly přístup. Zákaznický účet je osobní, nepřenosný a neděditelný.
 5. Pokud se údaje zákazníka uvedené v objednávce a týkající se jeho jména, místa bydliště nebo místa dodání, včetně kontaktních údajů, změní před samotným plněním smlouvy, musí být tyto změny okamžitě oznámeny společnosti Canyon nebo změněny přímo v zákaznickém účtu.
 1. Ceny a platby
 1. Uvedená kupní cena za výrobek nezahrnuje náklady na dopravu. Pokud je výrobek objednaný zákazníkem dodán do zahraničí v souladu se smlouvou a v důsledku toho dojde k povinnosti zaplacení cla a/nebo vzniku nákladů na celní odbavení, nese takové náklady zákazník.
 2. Zákazník má k dispozici různé způsoby platby za výrobky v závislosti na celkové částce objednávky a požadovaném výrobku. Odpovídající informace jsou zveřejněny v internetovém obchodě.
  1. Platba kreditní kartou: Na konci procesu online objednávky a také při nákupu na místě v předváděcí místnosti společnosti Canyon může zákazník vybrat platbu kreditní kartou. Při telefonické objednávce zákazník obdrží od společnosti Canyon odkaz na platbu e mailem. Údaje o kreditní kartě jsou přenášeny v zašifrované formě SSL. Pokud jsou výrobky zakoupeny online s pomocí kreditní karty, je částka nejprve zarezervována. Konečný debet, a tedy částka účtovaná na kreditní kartu, se uskuteční až po přijetí objednávky a v okamžiku splatnosti kupní ceny.
  2. Platba prostřednictvím služby PayPal: Na konci objednávky může zákazník jako způsob platby vybrat také službu PayPal. Pak bude zákazník automaticky přesměrován na webové stránky společnosti PayPal, kde zadá své údaje. Přenos dat se děje v zašifrované formě SSL. Platba prostřednictvím služby PayPal je nabízena pouze pro účty PayPal s eurem a ve Velké Británii s britskými librami. Pokud jsou výrobky zakoupeny online s použitím služby PayPal, je částka nejprve zarezervována. Konečný debet se uskuteční až po přijetí objednávky a v okamžiku splatnosti kupní ceny.
  3. Platba bankovním převodem předem: Na konci objednávky může zákazník jako způsob platby vybrat také platbu bankovním převodem předem. U výrobků, které jsou k dispozici pro okamžité dodání nebo dodání do 14 dnů, musí zákazník platbu provést do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. U výrobků s pozdějším datem dodání obdrží zákazník fakturu na platbu předem 14 dní před plánovaným datem dodání výrobků. Platba ze strany zákazníka musí být zadána nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným datem dodání.
  4. Platba fakturou: Platba fakturou je možná pro obchodníky/podnikatele v jednotlivých případech.
 3. Pokud bylo dohodnuto vyzvednutí zakoupeného zboží v předváděcí místnosti společnosti Canyon namísto odeslání nebo pokud je nákup proveden v předváděcí místnosti společnosti Canyon, bude zákazníkovi v předváděcí místnosti k dispozici pouze platba v hotovosti, platba kartou EC nebo kreditní kartou.
 4. Zákazník nemá žádné právo na započtení, pokud není jeho protinárok nesporný, uznaný nebo právně zavedený. Zákazník je rovněž oprávněn na zápočet oproti našim nárokům, pokud uplatní oznámení o vadách nebo oproti protinárokům ze stejného smluvního vztahu.
 5. Zákazník může uplatnit právo na zadržení pouze tehdy, je-li protinárok založen na stejném smluvním vztahu.
 1. Problémy s dodávkou, odvolání, neplnění ze strany zákazníka
 1. Pokud je dodávka narušena zásahem vyšší mocí, bude naše doba dodání odpovídajícím způsobem prodloužena. Stávky, blokády, nedostatek dodávek ze strany subdodavatelů a dodavatelů, zásahy úřadů a všechny další překážky, pokud nejsme za takovou překážku sami odpovědní, jsou stejné jako zásah vyšší moci. V takovém výjimečném případě jsme oprávněni odstoupit od uzavřené smlouvy a okamžitě vrátíme veškeré zálohové platby provedené zákazníkem.
 2. Pokud bylo se zákazníkem dohodnuto datum vyzvednutí a zákazník toto datum nedodrží, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud jsme stanovili zákazníkovi přiměřenou ochrannou lhůtu jednoho (1) týdne pro vyzvednutí, která bez úspěchu uplynula. Totéž platí v případě, že zákazník neuhradí kupní cenu.
 1. Montáž na straně zákazníka

Jízdní kola společnosti Canyon jsou zcela sestavena a seřizována kvalifikovanými techniky v továrně. Některé součásti (kola, sedlovky, pedály, řídítka) jsou pro účely přepravy demontovány. Zákazník je proto musí po přijetí kola namontovat na kolo, a to s pomocí dodaných informací a nástrojů a videí, která poskytujeme částečně na našich webových stránkách nebo v případě potřeby telefonicky ze servisního střediska Canyon.

 1. Přeprava, přenos rizik

Je-li zákazníkem spotřebitel, riziko náhodného zničení, náhodného poškození nebo náhodné ztráty dodaného zboží přechází na zákazníka v okamžiku předání zboží zákazníkovi nebo v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s převzetím. Ve všech ostatních případech přechází riziko na zákazníka v okamžiku dodání zboží přepravní společností. Pokud jsme však provedli opravu a/nebo montáž u zákazníka, riziko přechází na zákazníka po dokončení práce a předání zboží zákazníkovi.

 1. Ponechání nároku

Ponecháváme si vlastnický nárok na námi dodané zboží až do úplného zaplacení kupní ceny (včetně DPH a nákladů na dopravu) za příslušné zboží.

 1. Záruka
 1. Na práva zákazníka se v případě podstatných vad a právních vad, pokud není níže uvedeno jinak, vztahují zákonná ustanovení.
 2. Pokud má dodané zboží materiální vadu, může zákazník nejprve požadovat, abychom vadu odstranili nebo dodali zboží bez vady. Pokud je zákazníkem podnikatel, můžeme si však vybrat mezi nápravou vady a dodáním bezvadného předmětu.
 3. Je-li zákazníkem spotřebitel, činí záruční doba na vady dva (2) roky. Je-li zákazníkem podnikatel, záruční doba na vady je jeden (1) rok. Tyto záruční lhůty se nevztahují na nároky na náhradu škody ze strany zákazníka vyplývající z újmy na životě, končetinách nebo zdraví nebo v případě úmyslného či hrubě nedbalého porušení povinnosti námi nebo našimi právními zástupci nebo zprostředkujícími agenty nebo v případě podvodného úmyslu nebo v rozsahu poskytnutých záruk.
 1. Předobjednávka

Předobjednávky jsou k dispozici pouze registrovaným zákazníkům na webu Canyon.com. V případě předobjednávky nelze do objednávky přidávat žádné další výrobky. Jakmile bude odeslána kompletní předobjednávka a předobjednaný výrobek bude k dispozici ve výrobě, zákazník bude požádán o zaplacení výrobku. Nákupní smlouva na předobjednaný výrobek je uzavřena pouze po úplném zaplacení. Dokud nebude výrobek úplně uhrazen, zákazník souhlasí s tím, že nebude mít nárok na dodání výrobku. Předobjednávka závisí na dostupnosti ve výrobě. Zákazník může svou předobjednávku kdykoliv zrušit, dokud nebude provedena celá platba (-> Můj účet -> Sledovat objednávky). Po úplné platbě má zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Zaplacený rezervační poplatek zákazníkovi vrátíme v plné výši.

 1. Záruka
 1. Rámy a sestavy rámu značky Canyon: Společnost Canyon poskytuje záruku šest (6) let od data nákupu na konstrukční neporušenost rámů nebo sestav rámů pro prvního kupujícího. Sestavu rámu tvoří rám značky Canyon vybavený pevnou vidlicí značky Canyon. Tlumiče, odpružené vidlice a části závěsů nespadají do definice rámu nebo sestavy rámu. Vyloučena jsou také ložiska celoodpružených rámů a poškození laku/eloxování. Kola řady „Stitched CFR Trial“ jsou vyloučena ze záruky šest (6) let. Na kola této řady poskytuje společnost Canyon záruku dva (2) roky.
 2. Vybrané komponenty značky Canyon: Na sedlovky a kokpity značky Canyon (sestava řídítka/představec) poskytujeme také záruku šest (6) let od data nákupu na konstrukční neporušenost těchto dílů pro původního kupujícího. Tato definice nezahrnuje povrchové úpravy a grafiku.
 3. Akumulátory značky Canyon jako zařízení na elektrických kolech: Záruka dva (2) roky od data nákupu nebo až 500 nabíjecích cyklů, podle toho, co nastane dříve. Akumulátory jsou navrženy tak, aby si během tohoto období uchovaly až 70 % své původní kapacity.
 4. Záruka uvedená v odstavcích X.1. až X.3. výše se nevztahuje na škody způsobené nevhodným nebo jiným než určeným použitím podle oblastí použití konkrétního výrobku, jak je popsáno na našich webových stránkách, například: Nedbalé použití výrobku; úpravy rámu nebo vidlice (například gravírování nebo lakování); havárie; nadměrné zatížení; skoky; montáž a změny dalších součástí, které jsme výslovně neschválili, nebo výměna našich původních součástí za součásti, které nemají podobnou kvalitu.
 5. Společnost Canyon si vyhrazuje právo omezit záruční služby na zemi, ve které byl výrobek zakoupen. Vadné rámy nebo vidlice opravíme nebo je nahradíme vhodným následnickým modelem. Nahrazení následnickým modelem může být nezbytné, protože naše skladové zásoby nemůžeme držet po neomezeně dlouhou dobu. V každém případě se budeme snažit poskytnout výrobek, který je co nejvíce podobný původnímu výrobku.
 6. Na ostatní součásti a výrobky (například oblečení) značky Canyon a všechny součásti od jiných nezávislých výrobců (například prvky odpružení, brzdy, přehazovačky) se tato záruka nevztahuje. Mohou však platit specifické záruky od nezávislého výrobce. Informace o tomto tématu naleznete na stránkách takového nezávislého výrobce.
 1. Dobrovolné právo na vrácení
 1. Kromě zákonného práva na odstoupení, o kterém samostatně informujeme zákazníka, dobrovolně udělujeme našim zákazníkům právo na vrácení v délce 30 dnů. Lhůta pro vrácení se začíná počítat okamžikem převzetí zboží zákazníkem a bude dodržena, pokud je nám zboží vráceno do 30 dnů.
 2. Právo na vrácení existuje pouze v případě, že zboží není použito.
 3. Náklady na vrácení zásilky ponese zákazník.
 4. Zákonné právo na odstoupení zůstává nedotčeno tímto právem na vrácení.
 1. Odpovědnost
 1. Vůči zákazníkovi poneseme odpovědnost za škody pouze v souladu s následujícími ustanoveními.
 2. V případě porušení povinnosti – bez ohledu na právní důvody – poneseme odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost. V případě mírné nedbalosti poneseme odpovědnost pouze za:
 1. škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, a
 2. škody vyplývající z porušení základní smluvní povinnosti, tj. povinnosti, jejíž splnění je předpokladem pro řádné plnění smlouvy a na jejíž dodržování se zákazník pravidelně spoléhá a může se spoléhat; v tomto případě bude naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, obvykle vzniklé škody. Základní smluvní povinností je například naše povinnost dodat a zajistit vlastnictví zakoupeného výrobku.
 1. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí, pokud byla vada podvodně skryta nebo pokud byla v tomto ohledu předpokládána záruka.
 2. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí také v případě porušení povinnosti našimi právními zástupci nebo zprostředkujícími agenty.
 3. Nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají ve všech případech nedotčeny.
 1. Platné zákony
 1. Naše všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy mezi zákazníkem a společností Canyon se řídí zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, pokud:
  1. zákazníkem je podnikatel;
  2. zákazníkem je spotřebitel a má své obvyklé bydliště v Německu; nebo
  3. zákazníkem je spotřebitel a má své obvyklé bydliště v zemi, která není členem Evropské unie.
 2. V případě, že je zákazníkem spotřebitel a má své obvyklé bydliště v členském státě Evropské unie, uplatní se také právo Spolkové republiky Německo, přičemž závazná ustanovení státu, ve kterém má zákazník své obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.
 1. Místo jurisdikce

Pokud je zákazníkem podnikatel, místem jurisdikce pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a společností Canyon je sídlo společnosti Canyon.

 1. Služby oprav
 1. Cenová nabídka, přeprava jízdního kola, způsob opravy, platba
 1. Pokud si zákazník přeje provést opravu mimo záruku, připravíme pro něj v tomto ohledu cenovou nabídku. Touto nabídkou jsme vázáni 2 týdny. V případě potřeby příprava nabídky vyžaduje, aby nám zákazník poskytl kolo ke kontrole v místě našeho podnikání.
 2. Pokud se kolo nachází mimo Německo, zorganizujeme vyzvednutí a vrácení zboží přepravní společností, kterou na vyžádání objednáme, a dokončíme objednávku přepravy jménem zákazníka. V tomto ohledu budeme zákazníka předem informovat o nákladech a způsobech a požádáme o povolení tak učinit. Pokud za tímto účelem pověříme přepravní společnost naším vlastním jménem, zákazník předem uhradí náklady na vyzvednutí a vrácení.
 3. Pokud zákazník nabídku nepřijme během závazného období nabídky v délce 2 týdnů, nebude uzavřena žádná objednávka opravy a zákazník bude povinen kolo si vyzvednout. Pokud nám kolo bylo zasláno přepravní společnosti k přípravě nabídky, vrátíme neopravené kolo zákazníkovi na náklady a riziko zákazníka.
 4. Pokud zákazník před přípravou naší nabídky schválil jednorázovou částku za služby opravy a pokud se během přípravy nabídky zjistí, že tato částka je překročena, zákazník od nás obdrží novou nabídku na uzavření smlouvy o opravě. Touto nabídkou budeme vázáni 2 týdny. Odpovídajícím způsobem bude platit článek 3.
 5. O dokončení opravy budeme zákazníka informovat. Faktura za opravu musí být uhrazena ihned po přijetí při vyzvednutí. V případě potřeby za zákazníka zorganizujeme vrácení opraveného kola, viz bod D I 2. V takovém případě musí být faktura za opravu uhrazena před vrácením kola.
 1. Záruka
 1. Na práva zákazníka se v případě podstatných vad a právních vad, vztahují zákonná ustanovení.
 2. Veškeré nároky zákazníka v důsledku vadných služeb opravy budou promlčeny do jednoho (1) roku od přijetí služeb opravy.
 3. Výše uvedené zkrácení zákonné lhůty omezení neplatí, pokud je vada způsobena úmyslem, hrubou nedbalostí nebo porušením podstatného smluvního závazku (jehož plnění je předpokladem pro řádné plnění smlouvy a na jehož plnění se zákazník pravidelně spoléhá a může se spoléhat, například povinnost opravit vadné kolo, viz bod D I 5) a/nebo v případě újmy na životě, končetinách nebo zdraví z naší strany, našich právních zástupců nebo zprostředkujících agentů.
 1. Problémy s dodávkou, odpovědnost, závěrečná ustanovení
 1. Pokud neobdržíme díly potřebné k opravě a díly nebudou trvale k dispozici, odpovídajícím způsobem se použije ustanovení B IV. 1.
 2. Příslušně platí ustanovení B XII. Zásadní smluvní povinností podle B XII. 2 b) v případě smluv o opravách je například povinnost opravit a vrátit opravenou věc.
 3. Odpovídajícím způsobem se použije ustanovení B XIII. a B XIV.
Obsah se načítá
Loading animation image