Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia, odberatelia, jazyk

(1) Všetky ponuky, kúpne zmluvy, dodávky a služby realizované na základe objednávok našich zákazníkov (jednotlivo ďalej označovaných ako „spotrebiteľ“) prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese www.canyon.com (ďalej len „internetový obchod“), vrátane objednávok zadaných telefonicky, e-mailom, faxom alebo poštou, sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“). Okrem toho sa týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami riadia tiež všetky predaje v našom showroome, pokiaľ sa v konkrétnom prípade netýkajú predaja na diaľku.
(2) Ponuka výrobkov v internetovom obchode je určená spotrebiteľom i firemným zákazníkom (pozrite si vymedzenia nižšie), avšak v každom prípade iba koncovým používateľom. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (i) „spotrebiteľ“ je fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu na účel nesúvisiaci s jej podnikaním, živnosťou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 13 nemeckého Občianskeho zákonníka), a (ii) „firemný zákazník“ je odberateľ (fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo partnerstvo s právnickou subjektivitou), ktorý uzatvára príslušnú zmluvu pri výkone svojho podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti (§ 14 ods. 1 nemeckého Občianskeho zákonníka).
(3) Štandardné obchodné podmienky odberateľa sa nepoužijú bez ohľadu na to, či v konkrétnom prípade proti ich použitiu vznesieme, alebo nevznesieme námietku.

2. Uzatvorenie zmluvy

(1) Naše ponuky zverejnené v internetovom obchode, v katalógoch a v našom showroome sú nezáväzné.
(2) Zadaním objednávky v internetovom obchode (čo si vyžaduje predchádzajúcu registráciu a prijatie týchto Všeobecných obchodných podmienok) vykoná odberateľ záväznú ponuku na kúpu príslušného výrobku. Ponuka zostáva platná a záväzná v čase, ktoré sa končí na konci 5. kalendárneho dňa nasledujúceho po dni zadania ponuky. V tom čase môžeme objednávku prijať.
(3) Bez zbytočného meškania po prijatí objednávky zašleme odberateľovi prostredníctvom e-mailu potvrdenie o prijatí, ktoré však nie je prijatím objednávky. Objednávka sa považuje za nami prijatú následným (e-mailom zaslaným) potvrdením o prijatí objednávky alebo odoslaním výrobku. Kúpna zmluva s odberateľom nadobúda účinnosť až prijatím objednávky.
(4) Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený ponuku zrušiť a výrobok vrátiť v súlade s podmienkami na zrušenie objednávky a vrátenie tovaru, ktoré sú odberateľovi oznámené zvlášť spolu s e-mailovou správou potvrdzujúcou prijatie objednávky.
(5) Ak odberateľ požiada o odhad nákladov na opravu, potom odberateľ musí, aby sa predišlo zbytočne dlhému čakaniu na vykonanie servisu bicyklov odberateľov, uviesť do dvoch týždňov od prijatia požadovaného odhadu nákladov, či si praje našu ponuku prijať, alebo odmietnuť. Pokiaľ odberateľ túto skutočnosť do dvoch týždňov neoznámi, poskytneme mu zodpovedajúcu dodatočnú lehotu v dĺžke jedného týždňa. Po márnom uplynutí uvedenej dodatočnej lehoty budeme predpokladať, že odberateľ našu ponuku odmieta, a v tomto prípade vrátime výrobok odberateľovi, pričom prepravné náklady hradí odberateľ. O tomto postupe budeme odberateľa rovnako informovať zvlášť spolu s informáciami o dodatočnej lehote.

3. Ceny a vykonávanie platieb

(1) Naše ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty (daň z tovaru a služieb), nezahŕňajú však prepravné náklady. Ceny v krajinách mimo EÚ (s výnimkou Austrálie a Nového Zélandu) nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (daň z tovaru a služieb). Prípadné clá a podobné verejné poplatky hradí odberateľ.
(2) Ak sa nedohodneme výslovne inak, všetky nami odoslané zásielky musia byť zaplatené vopred (spôsobom uvedeným vo formulári objednávky) po prijatí faktúry (ktorá môže byť zaslaná e-mailom a môže byť súčasťou nášho potvrdenia o prijatí objednávky). Na žiadosť odberateľa uvedenú vo formulári objednávky dodáme výrobok oproti platbe fakturovanej sumy v našom obchode na adrese Karl-Tesche-Straße 12, D-56073 Koblenz.
Odberateľ nemá žiadne právo na započítanie ani zadržiavacie právo, a to s výnimkou prípadov, keď sme protipohľadávku nespochybnili alebo keď bola stanovená konečným a právoplatným rozhodnutím.

5. Spôsob platby Klarna

(1) Ak si odberateľ ako spôsob platby zvolí financovanie prostredníctvom Consors Finanz, potom príslušná zmluva o úvere vzniká úspešným uzatvorením zmluvy s BNP Paribas S.A. Germany Branch, Schwanthalerstraße 31, 80336 Mníchov (v prípade odberateľov v Nemecku) alebo BNP Paribas Personal Finance S.A. Austria Branch, Ringstraßen-Galerien, Kärntner Ring 5-7, 4th Floor, 1010 Viedeň (v prípade odberateľov v Rakúsku) (v oboch prípadoch ďalej len „Consors Finanz“). Canyon v takej zmluve o úvere nie je zmluvným partnerom odberateľa.
(2) Consors Finanz po zadaní všetkých požadovaných údajov odberateľom skontroluje úveruschopnosť odberateľa na základe zadaných údajov a pri objednávaní žiadosť o financovanie predbežne schváli alebo zamietne. Ak je žiadosť o financovanie predbežne schválená, odberateľ si musí vytlačiť uvedené dokumenty a podstúpiť kontrolu totožnosti. Consors Finanz bude odberateľa o nevyhnutných krokoch bližšie informovať v uvedených dokumentoch. Konečné rozhodnutie o zmluve o úvere Consors Finanz vydá na základe informácií a dokumentov predložených odberateľom.
(3) Ak je žiadosť o financovanie spoločnosťou Consors Finanz predbežne zamietnutá, odberateľ si môže zvoliť iný spôsob platby. Ak Consors Finanz odmietne žiadosť odberateľa o financovanie po predložení príslušných dokumentov a kontrole totožnosti, Canyon objednávku odberateľa nepotvrdí a zmluva nevzniká.
(4) Canyon uloží objednávku odberateľa až do uzatvorenia konečnej zmluvy o úvere s Consors Finanz, avšak maximálne počas 14 dní od dátumu zadania objednávky. Ak odberateľ v tejto lehote nepredloží podpísanú zmluvu o úvere spoločnosti Consors Finanz alebo si nezvolí iný spôsob platby, Canyon objednávku odberateľa zruší.

5. Payment method Klarna

V spolupráci s bankou Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, vám ponúkame nasledujúce spôsoby platby. Platba sa vykonáva banke Klarna.

•Odložená platba – zaplaťte o 14 dní: Lehota splatnosti je 14 dní od odoslania tovaru alebo vstupeniek/dátumu dostupnosti služby. Úplné obchodné podmienky pre trhy, kde je tento spôsob platby dostupný, nájdete tu: Nemecko, Dánsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko a Švajčiarsko.
•Finančné služby – predaj na splátky: S finančnými službami od banky Klarna môžete svoj nákup zaplatiť vo flexibilných alebo pevných mesačných splátkach podľa podmienok uvedených pri dokončení nákupu. Splátka je splatná na konci každého mesiaca po predložení samostatnej mesačnej faktúry od banky Klarna. Ďalšie informácie o službe Slice It umožňujúcej predaj na splátky vrátane obchodných podmienok a štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere pre trhy, kde je tento spôsob platby dostupný, nájdete tu: Fínsko, Nórsko a Švédsko.
•Priamy bankový prevod: Dostupný v Nemecku, Rakúsku, Belgicku a Švajčiarsku. Príslušná suma bude strhnutá z vášho účtu ihneď po zadaní objednávky.

Odložená platba, predaj na splátky a priamy prevod sú ako spôsoby platby dostupné iba v prípade kladného úverového hodnotenia. Na tento účel pri zadávaní objednávky a vybavovaní vášho nákupu odovzdávame vaše údaje banke Klarna s cieľom kontroly adresy a úverového hodnotenia. Môžeme vám ponúknuť iba spôsoby platby dostupné na základe výsledku úverového hodnotenia. Všeobecné informácie o banke Klarna a používateľské podmienky pre jednotlivé krajiny nájdete na adrese klarna.com. S vašimi osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s informáciami uvedenými vo vyhlásení banky Klarna o ochrane osobných údajov.

6. Odoslanie výrobku

(1) Výrobok odošleme najneskôr v deň, ktorý je dátumom odoslania (t. j. v deň, keď výrobok odovzdáme dopravcovi) uvedeným na stránke s ponukou pri zadávaní objednávky odberateľom; avšak uvedený dátum odoslania je iba približný, a môže byť teda prekročený až o dva pracovné dni. Ak nie je žiadny dátum odoslania uvedený, odošleme výrobok (s výhradou predchádzajúceho predaja povoleného podľa nižšie uvedeného odseku 2) najneskôr do piatich pracovných dní pri výrobkoch, pri ktorých je uvedené, že sú „na sklade“, a do troch týždňov pri ostatných výrobkoch. Lehota na stanovenie dátumu odoslania začína plynúť v okamihu, keď dostaneme kúpnu cenu v plnej výške (vrátane DPH a prepravných nákladov).
(2) Ak je výrobok pri zadaní ponuky odberateľom uvedený v internetovom obchode ako „na sklade“, ponecháme si na sklade dostatočný počet výrobkov počas piatich pracovných dní od prijatia objednávky; pokiaľ v tejto lehote nedostaneme platbu, môžeme výrobok predať inak. V takom prípade odošleme výrobok počas uvedených piatich pracovných dní iba v prípade, že je na sklade dostatočný počet výrobkov. V opačnom prípade sa predpokladá, že na odoslanie výrobku je dohodnutá lehota v dĺžke troch týždňov od prijatia platby.
(3) Ak nám dodávateľ včas nedodá výrobky, ktoré neboli (v okamihu objednania) na stránke s ponukou v internetovom obchode uvedené ako „na sklade“ alebo ktoré boli vypredané podľa odseku 2, príslušný dátum odoslania podľa odsekov 1 a 2 sa odloží o čas potrebný na dodanie dodávateľom predĺžený o ďalšie dva pracovné dni, avšak maximálne o tri týždne. Uvedené predĺženie lehoty je podmienené tým, že príslušné výrobky od dodávateľa objednáme bez zbytočného omeškania a že neskoré dodanie výrobkov dodávateľom nie je zavinené nami, ani nejde o dôsledok našej nedbalosti.
(4) Ak výrobok už nie je dostupný alebo nemôže byť dodaný včas z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 3, budeme o tejto skutočnosti bez zbytočného meškania informovať odberateľa. V týchto prípadoch sa na termíne dodania dohodneme s odberateľom individuálne. Ak výrobok už u našich dodávateľov nie je v dohľadnej budúcnosti dostupný, sme oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade bez zbytočného meškania vrátime odberateľovi všetky platby, ktoré nám odberateľ v súvislosti s príslušnou objednávkou uhradil. Zákonné práva odberateľa vyplývajúce z neskorého dodania nie sú týmto ustanovením dotknuté, avšak odberateľ môže požadovať náhradu škody iba podľa ustanovenia článku 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak je výrobok trvale nedostupný, objednávku neprijmeme. V tomto prípade kúpna zmluva s odberateľom nenadobúda účinnosť.
(5) Ak nedodržíme termín dodania, odberateľ poskytne zodpovedajúcu dodatočnú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden týždeň.
(6) Ak odberateľ nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnutia, poskytneme mu zodpovedajúcu dodatočnú lehotu v dĺžke jedného týždňa a vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy. O tomto dôsledku budeme odberateľa takisto zvlášť informovať v súvislosti s informáciami o dodatočnej lehote. the grace period.

7. Doprava, poistenie a prechod rizika

(1) Úplnú montáž a úpravu bicyklov značky Canyon vykonávajú kvalifikovaní technici v našom výrobnom závode. Určité komponenty (kolesá, sedadlá, pedále, riadidlá) sú z bezpečnostných dôvodov pred odoslaním odstránené. Z tohto dôvodu si spotrebiteľ musí tieto diely namontovať po dodaní bicykla. Písomné informácie o montáži kolies, sedadla, pedálov a riadidiel aj nevyhnutné náradie sú priložené k dodávanému bicyklu. Okrem toho je na webových stránkach spoločnosti Canyon k dispozícii video vysvetľujúce montáž nevyhnutných dielov. V prípade potreby je pre montáž dielov k dispozícii telefonická podpora od servisného strediska spoločnosti Canyon.
(2) Ak nie je výslovne dohodnuté inak, môžeme sami určiť vhodný spôsob dopravy a zvoliť dopravcu podľa svojho rozumného uváženia. Ak je odberateľom spotrebiteľ, nesieme riziko spojené s dopravou.
(3) Ak je odberateľom spotrebiteľ, riziko náhodného zničenia, poškodenia alebo straty dodávaného výrobku prechádza na odberateľa dodaním výrobku odberateľovi alebo v prípade omeškania odberateľa pri prevzatí. Vo všetkých ostatných prípadoch uvedené riziko prechádza na odberateľa v okamihu, keď výrobok odovzdáme dopravcovi.
(4) Prepravné náklady hradí odberateľ. Prepravné náklady zahŕňajú náklady na poistenie prepravy proti obvyklým rizikám pri preprave. O prepravných nákladoch budeme odberateľa informovať vo formulári objednávky.
(5) Odberateľ hradí obvyklé prepravné náklady na vrátenie tovaru, keď využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodaný výrobok zodpovedá objednanému výrobku a cena vráteného výrobku nie je vyššia ako 40 eur, prípadne ak je cena vyššia, potom ak odberateľ nezaplatil alebo nevykonal dohodnutú čiastkovú platbu v čase, keď právo na odstúpenie od zmluvy využije.

8. Výhrada vlastníctva a ďalší predaj

(1) Vlastnícke práva k výrobku, ktorý dodávame, si ponechávame až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (vrátane DPH a prepravných nákladov) takého výrobku.

9. Záruka, predĺžená záruka, podmienky vrátenia tovaru

(1) V prípade chyby dodaného výrobku má odberateľ právo od nás požadovať odstránenie chyby (opravu) alebo dodanie iného výrobku (rovnakého, aký bol objednaný) bez chýb.
(2) Môžeme odmietnuť opraviť chybný výrobok spôsobom požadovaným odberateľom, pokiaľ by oprava znamenala neúmerne vysoké náklady.
(3) Ak odstránenie chyby (náhradné plnenie) podľa článku 7 nie je možné alebo ich odberateľ nemôže dôvodne očakávať alebo ak odmietneme takto chybu odstrániť, odberateľ má podľa platných právnych predpisov právo na vypovedanie zmluvy, zníženie kúpnej ceny, náhradu škody alebo zbytočne vynaložených výdavkov, pričom prípadná náhrada škody požadovaná odberateľom sa riadi ustanoveniami článku 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
(4) Zákonná záruka platí počas dvoch rokov od dátumu dodania. V prípade použitého tovaru, v ktorom bolo vykonané preskúšanie alebo údržba a renovácia v súlade so špecifikáciami výrobcu, zákonná záruka platí počas jedného roka, ak je odberateľom konečný používateľ.
(5) Okrem zákonnej záruky dobrovoľne v modeloch z roku 2008 a neskorších poskytujeme predĺženú záruku v celkovej dĺžke 6 rokov od dátumu nákupu (5 rokov pre všetky modely z obdobia pred rokom 2008) na rámy Canyon a vidlice Canyon v prípade cestných a triatlonových bicyklov a na rámy horských bicyklov, s výnimkou ložísk a tlmičov a poškodenia náteru/anodickej oxidácie.
(6) Bez toho, aby boli obmedzené práva odberateľa vyplývajúce zo zákonnej záruky, sa naša dobrovoľná predĺžená záruka riadi nasledujúcimi doplňujúcimi podmienkami:
(i) Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným používaním alebo používaním na účel, ktorý nie je pre daný výrobok uvedený na našich webových stránkach. Môže ísť napríklad o nasledujúce nevhodné používanie: zanedbanie výrobku; úprava rámu alebo vidlice (napríklad vyryté nápisy alebo lakovanie); náraz; nadmerné zaťaženie; skákanie; montáž a úprava ďalších súčastí, ktoré nami neboli výslovne schválené, alebo nahradenie našich pôvodných súčastí súčasťami, ktoré nemajú obdobnú kvalitu.
(ii) Vyhradzujeme si právo opraviť poškodené rámy a vidlice alebo ich nahradiť novým modelom.
(iii) Ak je nevyhnutné vymeniť rám a/alebo vidlicu, nahradíme ich podľa dostupnosti súčasťami pôvodnej farby. Ak pôvodná farba už nie je dostupná, môže sa farba od pôvodnej farby líšiť.
(iv) Záručné práva sa obmedzujú na vyššie uvedené a záruka sa nevzťahuje na ďalšie vynaložené náklady (napr. montáž, dopravu atď.) a ďalšie náklady na montáž alebo materiál v dôsledku zmeny modelu. V rámci našej dobrovoľnej záruky tieto náklady hradí odberateľ.
(v) Naša záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho príslušného výrobku.
(7) Okrem zákonného práva na odstúpenie od zmluvy, o ktorom vás budeme informovať zvlášť, odberateľom dobrovoľne poskytujeme možnosť vrátenia výrobku počas 30 dní. Tridsaťdenná lehota začína plynúť v okamihu, keď odberateľ tovar dostane, a je splnená, ak nám je tovar vrátený do 30 dní. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy tým nie je dotknuté. Stiahnuť

10. Zodpovednosť

(1) Naša zodpovednosť za nedbalosť, s výnimkou hrubej nedbalosti, vyplývajúca z neskorého dodania sa obmedzuje na sumu vo výške 10 % z celkovej kúpnej ceny (vrátane DPH).
(2) Nenesieme (zo žiadnych právnych dôvodov) zodpovednosť za škody, ktoré nie je možné dôvodne predpokladať vzhľadom na druh príslušnej objednávky a výrobku a za predpokladu bežného používania výrobku. Predchádzajúce obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbalosti.
(3) Sú vylúčené nároky odberateľa na náhradu škody na základe zjavných chýb výrobku, pokiaľ odberateľ chybu neoznámi do dvoch týždňov od dodania výrobku.
(4) Ustanovenia tohto článku 8 sa nevzťahujú na našu zodpovednosť za zaručené špecifikácie výrobku (v zmysle ustanovenia § 444 nemeckého Občianskeho zákonníka), ujmu na zdraví alebo na základe nemeckého zákona o zodpovednosti za výrobok.

11. Ochrana osobných údajov

(1) Údaje o odberateľovi môžeme uchovávať a spracovávať v rozsahu nevyhnutnom na účely uzatvorenia a vykonávania kúpnej zmluvy a v čase, keď musíme tieto údaje uchovávať podľa platných právnych predpisov.
(2) Osobné údaje odberateľa nebudeme sprístupňovať iným tretím stranám bez výslovného súhlasu odberateľa, a to s výnimkou prípadov, keď podľa platných právnych predpisov musíme údaje poskytnúť.
(3) Nesmieme osobné údaje odberateľa zhromažďovať, poskytovať tretím stranám alebo inak spracovávať na iné účely, ako sú tie uvedené v tomto článku 9.

12. Riešenie sporov online

S účinnosťou od 15. februára 2016 Európska komisia vytvorila platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak majú príležitosť riešiť spory spojené s online objednávkami bez súdneho konania so zapojením súdov a sudcov. Tento postup pre riešenie sporov je dostupný cez externý odkaz na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Rozhodné právo

(1) Zmluvy uzatvorené medzi nami a odberateľom sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, bez toho, aby boli dotknuté záväzné kolízne normy.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď vy alebo tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete tovar.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať nás, teda spoločnosť

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Str. 12
56073 Koblenz
Nemecko
tel. +49 (0) 261 9490 3000
fax +49 (0) 261 40 40050
kontaktný formulár

formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však vašou povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo nám ho odovzdajte. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru, ak cena vráteného tovaru neprevyšuje sumu 40 eur. V opačnom prípade náklady spojené s vrátením tovaru ponesieme my. Nehradíme náklady na zvláštne služby, ako sú poplatky za expresné doručenie, doručenie v noci, vyzdvihnutie zásielky alebo podobné služby.

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Plné a platné znenie Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Canyon Bicycles Gmbh v anglickom jazyku, ktorými sa nákup na www.canyon.com riadi, nájdete na tomto odkaze.

Obsah se načítá
Viewport: 
Loading...